28 Kasım 2009 Cumartesi

Sebze ve Meyveler, Sebze Meyve Saklama

Bitkilerin olgunla�m�� �ekirdekleri ve �ekirde�e yak�n k�s�mlar�na "meyve"; �i�ek, yaprak ve g�vdelerine de "sebze" denilmektedir. Pratikte bu tan�mlama "genellikle yemek ve salata olarak yenilenlere sebze, tatl� �eklinde yenilenlerine meyve denir" �eklinde kullan�l�r.

Sebzeleri yedi�imiz k�s�mlara g�re ��yle s�n�fland�rabiliriz. Yumrular (patates, yer elmas�); K�kler (havu�, kereviz, pancar, �algam); So�anlar (so�an, sar�msak); S�rg�nler (ku�konmaz); Yapraklar (�spanak, lahana, marul, semizotu, paz�); �i�ekler (karn�bahar, enginar, bamya); Sebzelerin meyveleri (domates, kabak, biber, patl�can); Meyve ve tohumlar� bir arada olanlar (bezelye, bakla, taze fasulye).

Taze sebze ve meyvelerde, hasat edildikten sonra da h�creler canl�l�klar�n� korurlar. Pi�irilince h�cre canl�l���n� kaybeder. Sebze ve meyveler g�nl�k enerji gereksinimine �ok az katk�da bulunurlar. Madenler ve vitaminler y�n�nden zengindirler. Ba��rsak faaliyetlerini d�zenlerler. Ba��rsaklar�m�zda posa olu�mas� gereklidir. Posa olu�mas�nda en �nemli etken sebzelerdir.

Sebze ve meyveler al�nd�ktan sonra ezilmeden serin yerde saklanmal�d�r. Buzdolab�nda etlerin konuldu�u yerlerde sebze ve meyveler konulmaz. Daha az so�uk olan en alt kesimlere konulurlar. Sebze ve meyvelerin dayan�ks�z olanlar� (domates, kiraz, �eftali gibi) buzdolab�nda ��, be� g�n korunabilir. Dayan�kl� olanlar� (kuru so�an, patates) 15�C"de uzun s�re korunabilir. So�ukta bekletilmezler. Sebzelerin �ok so�utma ile dondurularak derin dondurucularda saklanmas� giderek yayg�nla�maktad�r. Bu y�ntem vitamin kayb�n�n az olmas� nedeniyle tercih edilebilir. Sebzeler pi�irmeden �nce temizlenip, ay�klan�rlar. Su i�inde bekletilmezler. �zellikle patetes k�zartma �ncesi suda �slat�lmamal�d�r. Sebze ve meyveler kesildikten sonra hava temas�nda b�rak�lmaz, �zellikle C vitamini par�alan�r.

Taze sebze ve meyveler al�n�rken hangi ama� i�in kullan�laca�� bilinip ona g�re se�ilmelidir. Meyvelerin taze t�ketilmelerinin daha yararl� oldu�u unutulmamal�d�r.

Sebze ve meyveler pi�irilince olu�an ba�l�ca de�i�iklikler �unlard�r: Is�t�l�nca yumu�arlar, h�creler par�alan�r; ni�asta par�ac�klar� su �eker; h�creler hacimce b�y�r, gerginli�i bozulur; asit etkisi ile ye�il renk kahverengiye d�n���r; baz� sebzelerdeki k�k�rtl� molek�ller pi�erken a���a ��kar ve keskin bir koku olu�turur;

Sebze Pi�irme

Sebzeleri ye�il olarak pi�irmek istersek k�sa s�rede pi�irmeli ve tencerenin kapa�� a��k olmal�d�r. Beyaz renkli olanlar kahverengiye d�nmemeleri i�in do�rudan s�cak suya, enzim faaliyetlerini durdurmak i�in at�lmal�d�rlar. K�rm�z� sebzeler pi�erken i�ine sirke eklenirse rengi daha canl� olur. Maydanoz, nane gibi yapraklar� fazla b��akla k�ymadan yaprak olarak ve yemek pi�tikten sonra �zerine konulmas� uygundur. So�an yemeklerde ya� ile k�zart�lmamal�, �i� olarak konulmal�d�r. Mutlak isteniyorsa ya�da hafif pembele�tirilmesi yeterli olmal�d�r. So�an�n �i� olarak yeme�e konulmas� daha yararl� olmaktad�r.

Sebze ve Meyvalar�n Korunmas�

Sebzeleri pi�irirken �ekilleri bozulup, ezilmemelidirler. Yumu�amalar� pi�tiklerini g�sterir, bu nedenle yeme�in pi�me s�resi iyi ayarlanmal�d�r. Farkl� pi�enler bir arada pi�irilmez, ge� pi�enler daha �nce pi�irildikten sonra di�erleri eklenir. Yemekleri pi�irirken lezzetleri korunmal�d�r. Lahana ve karn�bahar fazla pi�ince lezzeti ho�a gitmez. So�an bir�ok yeme�e tat vermek i�in konulur. Yeme�i yaparken besin de�erlerini korumak i�in, az suda ve uygun �s�da pi�irilmelidir. Fazla pi�irme bir�ok besin de�erinin yitirilmesine neden olur. Ayr�ca yeme�in suyuna suda eriyen ve ya��na da ya�da eriyen vitaminler ge�erler. Bu nedenle az suda pi�irmek ve yemek sular�n�n t�m�n� t�ketmek, vitamin ve mineral a��s�ndan yararl�d�r. Yemek pi�tikten sonra bekletilirse besin de�erinde kay�p olabilir. Bu nedenle pi�irme s�resi uzat�lmaz, pi�irme suyu at�lmaz ve pi�tikten sonra �ok bekletilmez.

Kolay pi�ip yumu�ayanlar s�cak su i�ine at�larak pi�irilmelidir. �rne�in; taze meyve kompostolar� bu y�ntemle pi�irilebilinir.

Meyveler kurutularak da t�ketilir. �z�m, incir, kay�s�, erik gibi meyvelerin g�ne� enerjisi ile suyu u�urulur. Kuru meyvelerin saklanmas� ve ta��nmas� kolayd�r. Saklanan meyvelerin nem oran�, %20 nin alt�nda olmal�d�r. Fazla nem k�flenme yapar. Kuru meyveler demir y�n�nden zengindir. G�ne�in etkisiyle C vitamini kaybolmu�tur. A vitamini kayb� %30 civar�ndad�r. Kuru kay�s� A vitamini y�n�nden iyi bir kaynak say�l�r. Meyvelerin pi�irilmeden taze ve �i� olarak yenilmesine �al���lmal�d�r. T�ketilmeden �nce mutlaka tazyikli su alt�nda y�kanmal� ve tam olgunla�m��, olanlar se�ilmeli, bozuk, bayat, p�rs�m�� olanlar yenilmemelidir. Kabuklar� soyulurken �ok ince olarak soyulmal� veya yaln�zca kaz�narak temizlenmelidir. Kabuklu yenilebiliyorsa posa sa�lad��� i�in tercih edilmelidir. Kabuklu elma, armut yeme gibi. �zellikle soyulmu� meyvelerde h�zl� oksidasyon oldu�u i�in hemen t�ketilmelidir. Oksidasyon renk de�i�ikli�i ile kendisini g�stermektedir. Hi�biri suda bekletilmemelidir. Ancak t�m� bol ve temiz su ile y�kan�p temizlenmelidir.

Sis gozler

Hamilelik ve Seks

Pratik Makyaj

Limon ve Cilt Guzelligi

Akciger Hastalik Belirtileri Gogus Agrisi

Akci�er Hastal�k Belirtileri

G���s A�r�s�

G���s a�r�s�n�n ba�l�ca nedenleri kalp hastal���, kanser, pn�moni, t�berk�loz ve pl�rezidir. Bundan ba�ka trakeobron�it, pulmoner emboli, pn�motoraks, pulmoner hipertansiyon, Tietze sendromu (kondritis) gibi hastal�klar g���s a�r�s�na sebep olabilir.

Plevra a�r�s�

Akci�er parenkimas� ve viseral plevrada sinir u�lar� olmad���ndan has�tal�k parietal plevraya kadar yay�lmam��sa g���s a�r�s� duyulmaz. Plevra a�r�s� inspirasyonda veya �ks�r�kle b��ak saplar gibi olabildi�i gibi ancak maksimal inspirasyonda belli belirsiz veya gerginlik niteli�inde hafif olur. Plevra a�r�s� ekspirasyonda veya soluk tutunca kaybolur veya azal�r. Plevra a�r�s�n�n duyul�du�u interkostal b�lgeye bast�r�ld��� zaman belirli bir a�r� duyulmaz, buna kar���n g���s duvar� ile ilgili a�r�da, �rne�in Tietze sendromunda, o b�lgeye yap�lan bask�da �iddetli bir a�r� duyulur. Diyafra�ma plevras�n�n santral iritasyonu omuza ve boyuna yay�lan a�r�ya sebep olur. Diyafra�ma plevras�n�n perifer iritasyonu ise alt toraks, lomber ve kar�n b�lgesinde a�r�ya sebep olur.

Kardiyovask�ler hastal�klarda g���s a�r�s�

Kardiyovask�ler hastal�klarda g���s a�r�s�n�n ba�l�ca nedenleri angina pektoris, myokard infarkt�s�, perikardit, valv�ler kalp hastal�klar�, kardiyom-yopatiler ve aort anevrizmas�d�r.

G���s duvar� a�r�s�

Ba�l�ca nedenleri n�rojen k�kenli hastal�klar (interkostal ve frenik si�nirle ilgili n�ropati, Pancoast t�m�r�, herpes zoster), kaburga k�r���, Tietze sendromu, miyaljiler (kas hastal�klar�) ve posttorakotomiyle ilgilidir.

Travma veya uzun s�reli ciddi �ks�r�klerin sebep olduklar� kaburga k�r�klar� g���s duvar�nda a�r� olu�tururlar. Herpes zoster a�r�s� yak�c� tiptedir, bir veya birka� interkostal sinir yolu boyunca yay�l�r ve ilgili a�r� b�lgesinde herpes deri lezyonlar� vard�r.

Ekstratorasik g���s a�r�s�

Gastro intestinal, safra kesesi, pankreas, dalak hastal�klar� ve subfrenik abseler g���s duvar�nda a�r�ya sebep olabilirler.

Kalsiyum eksikligi kramp nedeni

Serviks Kanseri ve Tedavisi

Saglikli Yasam Cinsellikte Gizli!

Yoga ve Cinsellik

Uyumayan Cocuk Obezlik Tehlikesinde

Karpuz + Ceviz = Viagra

Lazer epilasyon uygulamas�na gelirken nelere dikkat edilmelidir?

Uygulaman�n yap�laca�� b�lgede 4 hafta �nceden ba�lamak kayd�yla c�mb�z y�z b�lgenizde makas ile k�saltabilirsiniz.

V�cuttaki k�l art���n�n genetik oldu�unu d���nebilir miyiz? Bu durumda k�l k�klerinin yok edilmesinin herhangi bir sak�ncas� olabilirmi?

V�cuttaki k�llanman�n genetik oldu�u bilinen t�bbi bir ger�ektir. V�cudun hangi b�lgelerinde ve ne yo�unlukta k�llanma olaca�� ve k�llar�n rengi bu genetik �zellikler sonucu belirlenir. Bu �zellikler �rk k�l b�y�mesinin aktif uzama evresi olan �anajen faz� ad� verilen evrede etkilidir. Herhangi bir anda v�cudumuzdaki t�m k�llar�n %85�i anajen fazda oldu�undan bu evre kolayl�kla yakalan�r.

Epilasyonun birden fazla seans halinde tekrarlanmas�n�n sebebi ise farkl� evrelerde buluna k�llar�n da sonunda anajen fazlar�nda yakalanarak imha edilmesi gere�idir. Epilasyon y�ntemlerinde hedef al�nan di�er b�lge ise k�l k�k�n�n hemen alt�nda bulunan ve folik�l�n canl�l���n� s�rd�rmesinden sorumlu olan k�k h�crelerinin bulundu�u b�lgesidir. Buradaki k�k h�creler ortadan kald�r�laca��ndan her ne kadar genetik olarak o b�lgede k�llanma �ifresi olsa da bunu sa�layacak k�k h�crelerin eksikli�i nedeniyle yeniden k�l ��kamaz.

Kaynak : www.saglik.ruhum.gen.tr

27 Kasım 2009 Cuma

Pangao Zayiflama Kemeri 10 Motorlu ve Istimali

Kisin Zayif Kalmak Icin

Ofkenize Yenilmeyin

Turkiye Sagliktan Sinifta Kaldi

Yaz aylar�nda solaryum sonras� lazer epilasyon uygulamas� yap�labilir mi?

Lazer epilasyon a��k tenli ki�ilerde daha k�sa s�rede tamamlanan bir y�ntemdir. Cilt renginin a��k olmas� y�ksek enerji de�erleriyle �al���lmas�na olanak sa�layaca��ndan epilasyon i�lemi daha k�sa s�rede tamamlanacakt�r.

Di�er yandan LightSheer�deki bilgisayar sistemi sayesinde ki�inin cilt rengine g�re �zel ayarlamalar yap�labilece�i i�in bronz tenliler �zerinde uygulama yap�lmas�nda hi�bir sak�nca yoktur. Uygulama �ncesinde ve sonras�nda bir hafta � on g�n s�reyle solaryum veya bronzla�mak amac�yla g�ne�e ��k�lmamas� gerekmektedir.

Kaynak : www.saglik.ruhum.gen.tr

Cinsel Saglik ve Sertlesme Sorunu Testi

Sac Dokulmesi ve Kellik Nedenleri

Sac Dokulmesi

Yapay Vajina ve Cinsel Zevk

Bayram Sonrasi Ekspres Diyet

Erkekler Sevisirken Ne Hissederler?

�� ki�iden biri cinsel sorun ya��yor

Cinsel Gucu Artiran Yiyecekler Nelerdir?

Lazer Epilasyon yapt�rmadan �nce


Lazer epilasyon yapt�ran insanlar�n stresleri genellikle i�lem zaman�na kadar s�rer. �ne olacak, nas�l olacak, kesin kurtulacakm�y�m� gibi sorular i�lem yapt�racaklar�n kafas�n� her zaman yorar. Asl�nda bu endi�enin hakl�l�k pay�da vard�r. ��nk� lazer epilasyon yapan her merkez i�i tam anlam�yla yap(a)maz. Olumsuz bir sonu� do�du�unda i�lem yapt�ran hem sorunundan kurtulamam�� olur hem de lazer epilasyondan so�ur. Dolay�s�yla ��ler yapt�raca��m�z yeri/uzman� iyi se�memiz gerekiyor. Acele etmemekte b�y�k fayda var. Ara�t�rarak i�e ba�lanmas� gerekir. Lazer epilasyon hakk�nda kafam�zdaki b�t�n sorular cevab�n� bulduktan sonra i�lemi yapt�rmal�y�z.

26 Kasım 2009 Perşembe

Digital R�ntgen nedir?

Digital R�ntgen ilk g�r�nt�leme y�ntemidir. T�m kemik yap�lar ve akci�er i�in yap�l�r. Baz� kontrast maddeler kullan�larak, b�brek fonksiyonlar� ve idrar yollar�n�n g�r�nt�lenmesinde, yemek borusu, mide, ince ve kal�n barsak gibi t�m sindirim sistemlerinin g�r�nt�lenmesinde de kullan�labilmektedir. �ekimin �n haz�rl��� i�in, �ekimin yap�laca�� b�lgeye g�re tak�lar, g�zl�k ve di�er metal objeler ��kar�lmal�d�r. Akci�er ve kemik yap�lar�n �ekimi i�in �n haz�rl��a gerek yoktur. Bu �n haz�rl�klar r�ntgenin sonucunu do�ru alabilmek a��s�ndan yap�l�r.

Ilk Iliski Korkusu

Aids Tablosu Kaposi Sarkomu

Aids Tablosu

Kaposi sarkomu nedir?


Deri kanserini and�ran bir kanser t�r�d�r. Ger��ekte deri alt�ndaki k�lcal damarlar�n deforme olmas� sonucu kahverengi-mor alanlar olu�a�rak bu g�r�n�m� kazan�rlar. Bunlar� k���k ka�namalar�n meydana getirece�i morluklarla ka�r��t�rmamak gerekir. Kaposi sarkomu tek bir yerde belirebilir veya b�t�n deriyi, a��z muko�zas�n�, sindirim organlar�ndan genital (cinsel) organlara kadar heryeri kapsayacak �ekilde yay�lma g�sterebilir, (disseminasyon)

A�DS tablosunda hangi n�rolojik ve psikolojik belirtiler g�r�l�r?

Bu durum beyin h�crelerinin A�DS vir�sleri ta�raf�ndan ne �l��de tutuldu�u ve zarara u�rat�l�d��� ile ili�kilidir. A�DS hastalar�n�n bir k�sm�n�n g�rme ile ilgili �ikayetleri vard�r; g�rme yete�ne�ini kaybedenler olabilmektedir i�lerinde. Kontsantrasyon bozuklu�u, dikkat da��n�kl���, a�r�lar ve uyum bozuklu�u da yak�nmalar ara�s�ndad�r.

A�DS"Ii bir ki�i ne kadar ya�ayabilir?

Kesin bir s�reden s�z edilemez. Hastal�k b�t�n belirtileriyle ortaya ��kt�ktan sonra ya�am s�resi hastal���n gidi�ine, ortaya ��kan enfek�siyonlarla m�cadeleye ba�l�d�r. Pek �ok A�DS hastas� �� ila be� y�l i�inde f�rsat�� enfeksi�yonlar nedeniyle ya�am�n� yitirmektedirler.

A�DS hastalar� s�rekli hastanede mi kalmal�d�rlar?

Hay�r. Hastalar ancak tan� i�in, ya da durum�lar� yo�un bak�m gerektirecek �l��de a��rla�t���nda hastanede yatarlar.

A�DS hastas� evde bak�labilir mi?

Evet. Hastan�n durumu a��rla�mad��� s�rece onu al��t��� �evreden ay�rmamak gerekir. Ba�k�mlar�n� �stlenecek akraba ya da arkada�lar� yoksa d�� yard�mlarla bak�mlar� evde s�rd�r�l�melidir.

A�DS hastal���n� iyile�tirmek i�in bir yol yok mudur?

Bug�n i�in hay�r. D�nyadaki pek �ok laboratu�ar, firmalar, enstit�ler bu konuda ara�t�rmalar yapmaktad�rlar. Yine pek �ok ila� k�t� durum�daki hastalar �zerinde denenmi�tir. Az say�da ilac�n imm�n sistemi g��lendirici, hastan�n ge�nel durumunu k�smi olarak d�zeltici etkisi g�r�lm��t�r. Ama hen�z A�DS hastas�n�n v�cut savunma g�c�n� s�rekli olarak d�zelten, sa�l�kl� haline geri d�nd�rebilen bir ila� veya te�davi y�ntemi bulunamam��t�r.

�yile�tirme i�in denenen y�ntemler nelerdir?

En �mit verici tedavi Azidotimidin "AZT" ile el�de edilen ba�ar�lard�r. Baz� durumlarda Interferon ile de ba�ar�l� sonu�lar elde edilmesine kar��n ilac�n hastal��a etki mekanizmas� tam olarak ayd�nlat�lamam��t�r.

Tedavide kar��la��lan sorunlar neler�dir?

�ok �ey vadeden ila�lar� yeterince kullan�ma sokamaman�n nedenleri bunlar�n b�y�k mik�tarlarda �retilmelerinin hen�z m�mk�n olma�mas�, ya da tedavinin b�breklere, karaci�ere veya kan�n ak��kanl���na zarar veren a��r yan etkileri nedeniyle kesilmesinin gerekmesidir. Bu arada olduk�a az bir dozla ayn� tedavi ba��ar�s�na ula��lmas� m�mk�n olmu�tur, bu te�davide belirgin �l��de daha az yan etkiyle kar���la��lm��t�r. Bug�ne kadar �ok �ey vadeden, olabildi�ince daha az a��r yan etkiye sahip AZT ve Dideoxycytidin DDC"nin daha geli�tiril�meleri �mit ����� te�kil edecektir.

A�DS tablosunda tipik olarak kar��la���lan hastal�klardan baz�lar�n�n teda�vi olana�� var m�d�r?

Evet. AlDS"de rastlanan a��r hastal�klarda da tedavi ile olumlu sonu�lar elde edilebilir. Bura�da doktorun beliren hastal��� ve etkenini kesin olarak belirleyebilmesi �nemlidir. �rne�in has�ta a��r bir ishal ge�irirken etkenin amipler mi, yoksa kryptosporidler mi oldu�u ay�rdedilerek tedaviye y�nelmek �nemlidir. Do�ru ilac�n se��imi b�yle m�mk�n olur, bu da tedavide ba�a�r�y� etkiler.

AlDS"de rastlanan tehlikeli akci�er enfeksiyonundan korunulabilir mi?

Evet. Yeni bir ila� olan "Pentamidin", savunma sistemi g��s�zle�mi� ki�ilerde bu �zel akci�er enfeksiyonunu �nlemede �nemli bir ila�t�r. �la� inhalasyon yoluyla kullan�l�r ve bir �ekliyle ev�de de uygulanabilir. Sistemli doktor kontrol� yine de zorunludur.

Kaposi sarkomu tedavisi i�in ne ya�p�labilmektedir?

Kaposi sarkomu, kanserli nod�ller, kanser le�keleri laser kullan�m� ve �e�itli ila�larla iyile�tirilebilmektedir. A�DS hastalar� bu olu�umlar� daha �ok elde veya y�zde ortaya ��kt�klar�nda farkederler. �ri bir bende oldu�u gibi estetik nedenle de cerrahi olarak ortadan kald�r�labi�lirler.

A�DS etkenine kar�� a�� ne zaman bulunacak?

Bu soruya kimsenin �imdilik kesin bir yan�t vermesi m�mk�n de�il. A�DS"e kar�� v�cudu ba����klayacak madde pek �ok bilimadam�nca �nemli miktarda paralar harcanarak ara�t�r�l�maktad�r. D�nya Sa�l�k �rg�t� WHO b�yle bir madde bulundu�unda derhal uygulamaya ko�nabilmesi i�in �n�ndeki b�rokrasi ve organi�zasyon engellerini bertaraf etme �abas�nda�d�r. Kim, nerede ve ne zaman bu bulu�u ger��ekle�tirecek? �imdi yapabilece�imiz yaln�zca beklemek ve kendimizi bula�ma tehlikesinden korumaya �al��mak.

Pek �ok a�� var. �a��n vebas�na kar��� a�� �retmek neden bu kadar zor?

Zorluk hastal�k etkeninin �ok sinsi �zellikler ta���mas�ndan kaynaklanmaktad�r. A�DS vir�s� (HIV) d�� kabu�unu s�k s�k de�i�tirmekte, bu kabu�u olu�turan protein yap�ta�lar�na t�pk� s�rekli renk de�i�tiren bir bukalemun gibi yeni d�zenlemeler kazand�rmaktad�r. Bu �zellikleri ile A�DS vir�s�ne benzemektedir. Elbetteki A�DS vir�s� grip vir�s�yle k�yaslanamayacak �l��de tehlikelidir.

A�DS etkenini yakalayacak antikorun onun de��i�mez b�lgelerini tan�mas�, b�ylelikle ona y�nelebilmesi gerekmektedir. A�DS vir�s�n�n ortak �zelli�i olan protein yap�ta�� bulunmadan b�yle bir a�� �retmek m�mk�n olama�maktad�r. Bu ara�t�rmalar �ok uzun s�rebilir. Bu nedenle bu �al��malara paralel olarak ba��ka d���nceler geli�tirilmektedir: Vir�s�n h�c�relere giri�ini �nlemek i�in h�cre zarlar�ndaki delikleri t�kamak ama�lanmaktad�r. B�ylelikle etkenin �reme olana�� engellenmek istenmek�tedir.

A�DS, veba, kolera veya t�berk�lozla k�yaslanabilir mi?

Hay�r. A�DS"le k�yasland���nda bu bula��c� hastal�klardan g�venli korunma yollar� bulun�maktad�r. Veba ve t�berk�loz mikrobu hava�dan solunum yoluyla da al�nabilir. Kimse has�ta bir ki�inin �ks�rmesini, hap��rmas�n� ya da yanl�zca konu�mas�n� engelleyemez. Kolera etkeni d��k� ile d��ar� at�l�r. K�t� hijyen �artla�r�nda bu etken sulara kar��abilir. Kimsenin musluktan akan suda kolera etkeni olup olma�d���n� kontrol etme olana�� yoktur. ��me suyu mikroplu oldu�unda ki�inin kendisini koleradan korumas� olas� de�ildir. A�DS etkeni t�berk�loz ve vebada oldu�u gibi damlac�k enfeksiyonu ile veya kolerada oldu��u gibi i�me suyu yoluyla v�cuda girmemekte�dir. A�DS vir�s� ancak kana kar��t���nda has�tal�k etkeni fonksiyonunu kazan�r. Bu da ko�runmas�z cinsel ili�ki, uyu�turucu ba��ml�lar�n�n ortak enjekt�r kullan�m� ve test edilmemi� kan �r�nlerinin kullan�m� ile m�mk�nd�r. 1985 sonbahar�ndan itibaren b�t�n konserve kanlar test edildi�inden bu bula�t�rma yolu �nlenmi��tir. Seks�el yoldan ya da kullan�lm�� enjekt�r�ler yoluyla mikrobu almaktan kendimizi koru�mal�y�z.

Cep Telefonunun Zararlari

Cinsel Istegi Azaltan Seyler Testosteron Hormonu

Check-Up Nedir ��lemleri Nelerdir
Check-Up Nedir?

Periyodik genel sa�l�k kontrol�d�r. Yeti�kin ve �ocuklarda belirti vermeden v�cutta var olup ilerleyen kronik ya da genetik hastal�klar�n erken te�hisinde kullan�lan genel bir sa�l�k taramas�d�r.

40 ya� �zerindeki yeti�kinlere y�lda bir kez Check-Up yapt�rmas� �nemle tavsiye edilir�

Check-Up terimleri ve i�lemleri:
Akci�er R�ntgeni: Kalp ve solunum sisteminin �n de�erlendirmesinde kullan�l�r.
Water"s Grafisi: Sin�zit �n de�erlendirilmesinde kullan�lan bir radyolojik incelemedir.
Gastroskopi: Mide, Ba��rsak ve sindirim sisteminin endoskopik kamerayla incelenmesine denir.
Mammografi: Memede, muayene esnas�nda tespit edilemeyecek kadar k���k anormalliklerin tespit edilmesi i�in �ekilen bir r�ntgendir.� Meme Kanseri �n te�hisinde kullan�l�r.
T�m Bat�n USG: Kar�n i�i organlarda (b�brek, karaci�er, safra kesesi, pankreas, yumurtal�klar, rahim,� prostat) olu�abilecek hastal�klar�n tespitinde kullan�l�r.
Tam Kan Say�m�: Kans�zl�k ba�ta olmak �zere, �e�itli kan hastal�klar� ve pek �ok di�er hastal���n tan�s�nda fikir verir.
Gaitada Gizli Kan: �st(mide) ve alt (ba��rsak)sindirim sisteminin g�zle g�r�lemeyen gizli kanamalar�n� g�sterir.
Gaitada Parazit: Barsaklara yerle�mi� mikroorganizmalar�, parazitleri, iltihaplar� g�sterir.
AST/ALT: Karaci�er,safra ve safra yollar�,kalp ve b�brek hastal�klar� ile ilgili olu�abilecek hastal�klar�n tan�s�nda kullan�l�r.
Kolesterol Paneli: Kalp damar hastal�klar� y�n�nden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmas�n�n de�erlendirilmesi, diyet veya tedavinin d�zenlenmesi ve takibi gibi ama�larla kullan�l�r.
CRP/ Sedimentasyon: Genel hastal�k belirte�leridir. Romatizma, kanser gibi hastal�klarda da �n tan� tetkiki olarak kullan�l�r.
A�l�k Kan �ekeri: �eker hastal���n�n tan� ve takibinde yard�mc� olur.
HBsAg, AntiHBs: Fark�nda olmadan hepatit B ta��y�c�s� olanlar� veya ba����k olanlar� ortaya ��kar�r.
�re, Kreatinin: B�breklerin �al��mas�n�, s�zme ve atma yeteneklerini g�sterir
PSA/ Serbest PSA: Prostat kanserinin �n tan�s�nda kullan�l�r.
TSH, T3, T4: Tiroid bezlerin �al��mas�n� g�sterir.
Tam �drar Tetkiki: B�brek ve idrar yolu hastal�klar�n�n �n tan�s�nda kullan�l�r.
Efor Testi ve EKG: Kalp ritim d�zensizliklerinin ve koroner damar yetersizli�inin �n tan�s�nda kullan�l�r.
EKO: Kalp kas� ve kalp kapak��lar�n�n USG e�li�inde incelenmesi
Smear: Rahim a�z� kanserleri ve iltihaplar�nda erken tan� i�in uygulanan y�ntemlerdir.
Solunum Fonks. Testleri: Akci�er kapasitesi ve fonksiyonlar�n�n de�erlendirilmesinde kullan�l�r.

�zefagus mide duodenum grafisi

�zefagus mide duodenum grafisi
? �st Sindirim Sistemi �ncelemesi :
�zefagus mide duodenum grafisi (yemek borusu mide oniki parmak barsa��) grafisi olarak adland�r�l�r.

� Hastaya gaz yap�c� tablet ve baryumlu kontrast madde i�irilerek, bu organlar�n i� y�zeyleri g�r�n�r hale getirilir.

� Tetkik �ncesinde haz�rl�k gereklidir.

? Haz�rl�k:
� Tetkikten �nce en az 8 saat hasta yemek yememeli, su ve sigara i�memelidir.

� Hasta, s�rekli kulland��� ila�lar� �ok az miktarda su ile alabilir.

? �nceleme nas�l yap�l�r?
� �nce, midenin hareketlerini azalt�c� bir ila� hastaya damardan enjekte edilir.

� Daha sonra hasta gaz yap�c� tableti yutar, b�ylece midenin �i�erek daha iyi g�r�nt�lenmesi sa�lan�r.

� Bunu takiben, hastaya baryumlu kontrast madde i�irilir.

� Ekranda ilac�n yemek borusu ve mideden ilerleyi�i doktor taraf�ndan izlenerek �e�itli pozisyonlarda filmler �ekilir.

� �ekim, yakla��k yar�m saat i�erisinde tamamlan�r.

� �nceleme hastada herhangi bir rahats�zl�k olu�turmaz.

Aids Tasiyicilari ve Aids Hastalari ile Yasam

A�DS Ta��y�c�lar� ve A�DS Hastalar� ile Evde Ya�am

Aids Korunma Yollar�


Antikor testi pozitif ��kt���nda hastan�n ailesi ve �evresinin duydu�u endi�e, t�pk� hastan�n duydu�u endi�e kadar b�y�kt�r. Enfeksiyonu ta��yan ki�inin soyutlanmamas� gerekmekte�dir. Korku ve endi�elerine kar��n yak�nlar� ve e�i onunla ya�amaya devam etmek durumun�dad�r. Bu korku ve endi�elerinin temelinde mikrobun kendilerine bula�mas� tehlikesi var-d�r. �aresizli�in, �l�m� d���nmenin yaratt��� bu korkuyu tamamen ortadan kald�rmak m�m�k�n de�il. Bu b�l�mde A�DS ta��y�c�s� veya hastalar�yla birlikte ya�aman�n tehlikeleri ne�lerdir, bu hastal���n �anss�zl���n� hafifletmenin yollar� nelerdir, bunlardan s�z edece�iz.

A�DS tablosu b�t�n belirtileriyle or�taya ��km�� durumda. Ya�amak i�in ne kadar s�re kalm�� demektir?

Kalan s�reyi �u kadar ay veya �u kadar y�l �eklinde tan�mlamak g��t�r. Her A�DS hastas� kendine �zg� bir s�re� ya�ayacakt�r. Ki�inin A�DS tablosu i�inde ne kadar s�re ya�ayaca���, hangi hastal�klar�n ba� g�sterece�ine, dok�torlar�n enfeksiyonlarla ne �l��de ba� edebileceklerine ba�l�d�r. A�DS"le ilgilenen doktorlar hastalar�n kendilerine olduk�a ge� ba�vur�duklar�ndan, b�ylelikle enfeksiyonla m�cade�lede �anslar�n� olduk�a azaltt�klar�ndan yak�n�maktad�rlar. T�bb�n b�t�n olanaklar�n�n sefer�ber edilmesine kar��n pek �ok hasta hastal���n ortaya ��k���ndan �� ila be� y�l sonra pek �ok enfeksiyondan biri nedeniyle kaybedil�mektedir.

A�DS ta��y�c�s� veya hastas� ile ayn� evde ya�amak tehlikeli midir?

Hay�r. Evdeki temaslar, �rne�in ortak yemek tak�m�, banyo ve tuvalet kullan�m� bula�t�r�c�l�k tehlikesi ta��maz. Bu bilimsel olarak da ABD"nde vir�s ta��y�c�s� birer ki�i bulunan 30 ailede uzun s�ren g�zlemler sonucu belirlen�mi�tir. Di� f�r�as�, tra� tak�m�, manik�r aletleri ortak kullan�lmamal�d�r. Manik�r aletleri gibi aletlerin ortak kullan�m� gerekiyorsa mikrop�suz hale getirilmeleri gerekir, ki bu da klor i�eren dezenfeksiyon maddeleri ya da alkol ile m�mk�n olabilir. (Eczac�n�za dan���n�z)

Kendim i�in de�il, ama �ocuklar�m i�in endi�e duyuyorum. A�DS"ti ki�i evimize
ziyarete geliyorsa veya onunla ayn� evde ya��yorsak �ocuk�lar�m tehlikede mi?

Hay�r. Bula�ma yollar�n� g�z �n�ne getiriniz. Sperm s�v�s� veya kan, sizin kan�n�za bula��mad�k�a enfeksiyon tehlikesinden s�z edile�mez. G�ndelik ya�amda �ocuklar i�in bir tehli�ke s�z konusu de�ildir. Onunla �p��mek veya barda��ndan su i�mek tehlikeli kabul edilmez.

A�DS ta��y�c�s� veya hastalar�n�n ge�ce terlemelerinde bula�ma s�z konusu olabilir mi?

Hay�r. Terde bug�ne kadar A�DS vir�s�ne rastlanmam��t�r. D�nyada bug�ne kadar bu yolla bula�ma bildirilememi�tir.

A�DS hastalar�n�n idrar ve d��k�lar� dezenfekte edilmeli midir?

Hay�r. Bu v�cut salg�lar� tehlikeli de�ildir. Bu salg�lar�n dezenfekte edilmeden tuvaletten ka�nalizasyona sevkedilmeleri uygundur.

G�kku�a�� renklerini ta��yan amble�min A�DS"le ilgisi nedir?

Bu renkleri ta��yan amblem A�DS"e yakalanan ki�ilerin aras�ndaki dayan��may� simgeler. El�bette ki�inin bula�t�rma riski ta��d���n� da sim�gelemektedir ayn� zamanda.

A�DS ta��y�c�s�na ait �ama��rlar de�zenfekte edilmeli midir?

A�DS vir�s� 56 derecede �lmektedir. 95 dere�cede y�kanan �ama��rlar A�DS vir�s�nden do��al olarak ar�nmaktad�rlar. Bula�man�n enfek�siyon etkeninin do�rudan kana kar��mas� ile m�mk�n oldu�unu bilmekteyiz. Bu nedenle A�DS ta��y�c�s� ya da hastas�na ait �ama��rla�r�n ilk bak��ta bula�t�rma riski ta��d���ndan s�z edilemez. Yinede d���k derecede y�kanacak �ama��rlar�n ak�amdan dezenfekte edici bir sol�syon ya da �ama��r suyu i�inde bekletil�meleri uygun olacakt�r. Bu maddeler eczane�lerden temin edilebilir.

Birlikte ya�ad���m A�DS hastas�nda deri t�m�rleri var. Mikrop bana bula���r m�?

Hay�r. Deri t�m�r� olmas�na kar��n dokunabi�lir, sar�labilir ve ona bakmaya devam edebilir�siniz. Derideki kanserle�mi� mavi mor d���m�c�kler bula�t�r�c� de�ildir. Hasta ki�inin kan� si�zin kan�n�za kar��mad�k�a onunla deri temas� tehlikeli de�ildir.

Peynir Hastaligi

Dahiliye b�l�m�

Dahiliye

� Tansiyon problemleri
� Mide ve barsak sistemi hastal�klar�
� Kalp hastal�klar�
� Romatizmal hastal�klar
� Guatr ve �eker hastal�klar� gibi hormonlarla ilgili hastal�klar�n tan� ve tedavisi
� Bu gruptaki hastal�klarla ilgili e�itim ve dan��manl�k hizmetleri
�Acil M�dahele
Acil olarak ba�vuran hastalara ilk m�dahele
en k�sa s�rede yap�lmaktad�r.
Kalp krizi, hipertansif atak, inme ge�iren veya kan �ekerinde ani d���� veya y�kselme olan hastalar�n en k�sa s�rede hastaneye ula�t�r�lmas� halinde acil m�dahele yap�lmaktad�r.
�Yo�un Bak�m �nitesi
En geli�mi� ya�am destek birimiyle donat�lm�� Yo�un Bak�m �nitemizde 24 saat Anestezi Uzman� ve Yo�un Bak�m Hem�iresi g�zetiminde hastalar�m�z izlenmektedir.
�Hasta E�itimi
Hipertansiyon, diyabet, kalp yetersizli�i, ast�m gibi hastal�klar, hastan�n ya�am bi�imini �nemli �l��de etkileyen hastal�klard�r. Bu hastal�klarda t�bbi tedavinin yan�s�ra hasta ve yak�nlar�n�n e�itimine, diyetinin d�zenlenmesine ve d�zenli egzersiz yapmalar�na da b�y�k �nem veriyoruz.
E�itim ve d�zenli takip ile bu hastal�klarla kolayca ba�a ��kmak m�mk�nd�r.
� Hipertansiyon
� Kalp yetersizli�i
� Koroner kalp hastal�klar�
� Romatizmal kalp hastal�klar�
�Mide Barsak Hastal�klar� (gastroenteroloji)
� Gastrit
� �lser
� Kab�zl�k
� Spastik Kolit
� �shaller
� Refl� �zefajit
� Endokrinoloji
� Diyabet
� Troid Hastal�klar� (guatr, hipertroidi, hipotroidi gibi)
� Obezite (�i�manl�k)
� Kolesterol Y�ksekli�i ve Di�er Ya� Metabolizmas� Hastal�klar�
� B�brek�st� Bezi Hastal�klar�
� Hipofiz Hastal�klar�
�Solunum Sistemi Hastal�klar�
� Akut ve Kronik Bron�itler
� Bron�iyel Ast�m
� Pn�moni
� Kronik Obstr�ktif Akci�er Hastal���
� Hematoloji
� Anemiler (kans�zl�k)
� Kan Transf�zyonu ve Hastalar�n Bilgilendirilmesi
� Kan Hastal�klar

Migren ataklarini azaltmak mumkunmu?

Cinsel Istek Arttirici Igne

Aids Hastaligi ,Aids Hastaligi Belirtileri Nelerdir, Aids Hastasi

AIDS"li Bir Hastan�n �zellikleri

Hasta 60 ya��ndan daha gen�tir.
Homoseks�el ve biseks�el erkekler
Damardan ila� zerkeden toksikomanlar
Kan transf�zyonu alanlar
Hemofilik hastalar
AlDS"li hastalarla cinsel ili�kide bulunanlar
Yukar�dakilerin �ocuklar�

Aids Hastal���n�n Belirtileri, Aids Hastal��� Belirtiler Nelerdir

Aids Nas�l Anla��l�r, Uzun s�ren ate� �nemli kilo kayb� Uzun s�ren ishal Deri d�k�nt�leri A��zda ve makatta yaralar Devaml� �ks�r�k Nefes darl��� �e�itli yerlerdeki lenf bezlerinde �i�me �zellikle kol ve bacaklarda mor -siyah lekeler (Kaposi sarkomu)

Laboratuvar Bulgular�

A�DS vir�s�ne kar�� hasta kan�mda antikor varl���
Kans�zl�k
Enfeksiyonlar� tan�mak i�in balgam, kan ve idrar bulgular�
�lave/kanser ��phesi varsa biyopsi
Kar�da yard�mc� T lenfositlerinde azalma
Kanda �nleyici T lenfositlerinde artma
�mm�nolojik deri testlerinde bozukluk

Esasen bir�ok enfeksiy�z ve vir�tik hastal�kta da ayn� durum g�z�lenir. Bir u�ta hastal�ktan �l�n�rken, di�er u�ta gizli enfeksiyon veya hi� hasta olmayanlar bulunur. Viral B hepatiti bu duruma g�zel bir �rnektir. Her y�l y�zbinlerce ki�i d�nyada hepatit B vir�s� ile enfekte olmakta ve bunlar�n b�y�k �o�unlu�u (y�zde 75) hi� hasta olmamak�ta veya gripal enfeksiyon gibi (yorgunluk, nezle vs.) bir tabloyla i�i ge��i�tirmektedir. Vir�s alanlar�n y�zde 25 kadar� bulant�, kusma, kar�n a�r�s�, sar�l�k gibi belirtilerle hasta olmakta ve iyile�mektedir. Y�zde 10 kadar� iyile�tikten sonra vir�s� ta��r (port�r). Vir�s alanlar�n ancak y�zde 1 kadar�, sar�l�kla ba�layan hastal��� ge�iremez, karaci�er yet�mezli�inden ya da hepatit sonras� olu�an karaci�er kanserinden kay�bedilirler. G�r�ld��� gibi, hepatit B vir�s� ve A�DS vir�s�n�n yarat�t�klar� hastal�k oranlar� birbirine benzemektedir. Cetvel II bu durumu �zetlemektedir.

Vir�s ve Hastal�k

Vir�sle temasa geli� (Seropozitivite) % 100
Orta �iddette hastal�k (ARC) % 10
A��r hastal�k (A�DS) % 1

Kadin Prezervatifi

Obezite Sorunu

Lida

25 Kasım 2009 Çarşamba

Beurer BC 08 Tansiyon Aleti

Lazer Epilasyon Nedir?

Laser Epilasyon istenmeyen t�ylerden kurtulman�n en h�zl� ve en sa�l�kl� yoludur. Epilasyonda kullan�lan laser �����n�n dalga boyu melanin pigmenti taraf�ndan emilme �zelli�ine sahiptir. So�utma sistemli laser tekni�i ile lazer �s�s� cilde zarar vermeden do�rudan k�l k�k�n� yok eden �s�ya d�n���r.

Bir daha t�ylerinizi almak zorunda olmayaca��n�z� sonsuza kadar...

LAZER G�VENL� M�D�R?

T�pta 40 y�l� ask�n bir s�redir kullan�lan lazer bug�n �e�itli geli�mi� �lkelerde kullan�lmaktad�r.

LAZER NASIL EP�LASYON YAPAR?

Milisaniyelik at��larla cilde uygulanan lazer ����� birbirini izleyen birka� seans sonunda uygulama b�lgesi t�ylerden ar�nd�r�lm�� olur.

LAZER�N GELENEKSEL Y�NTEMLERE �ST�NL��� NED�R?

�ncelikle parf�m vs. uygulanabilir.

LASER EP�LASYON K�MLERE UYGULANAB�L�R?

G�zleri direkt ���ktan �zel g�zl�lerle koruma �art� ile t�m v�cut b�lgelerindeki t�ylere uygulanabilir.

SEANS ARALIKLARI NASIL OLMALIDIR?

Seans aralar� b�lgeye g�re 4 ila 8 hafta aras�nda de�i�ir.

HER TEDAV� S�RES� NE KADARDIR?

Kullan�lan cihazlar�n �zelliklerine g�re de�i�mekle beraber �ok h�zl� �al��ma �zelliklerine sahip cihazlarla y�z 5 - 6 dakikada bacaklar l saat gibi denilebilir.

TEDAV� SIRASINDA A�RI H�SSED�L�R M�?

Hay�r hissedilmez. Yaln�z so�utucu gaz�n ve lazer �����n�n �arpmas�n� cildinizde bir lastik �arpmas� gibi hissedebilirsiniz.

YAZ AYLARINDA LAZER EP�LASYON D���N�LD���NDE NE YAPILMASI GEREK�R?

Sahip oldu�umuz lazerlerle yaz�n bile rahatl�kla lazer epilasyon yapabiliriz.

E�er yaz�n tatile gitmeden 1-2 g�n �nce lazer yapt�r�rsan�z 1-2 ay boyunca t�yleriniz ��kmaz hem yaz�n rahat edersiniz hemde d�nd���n�zde di�er seans�n�z� yapt�rabilirsiniz.

Lazer seans� sonras� g�ne� koruyucu kullan�ld��� takdirde yaz�n yap�lmas�n�n hi�bir sak�ncas� yoktur.

TEDAV� SONRASINDA �Z KALIR MI?

Tedavi sonras�nda 5-10 dakika bazen yar�m saat s�ren k�zar�kl�k olabilir. Bu ge�icidir. So�utma sistemi olmayan lazerlerde �����n cildin �st tabakas� olan epidermisteki melanin pigmentinden de emilmesinden dolay� ciltte yan�k ve sonras�nda leke kalma riski her zaman mevcuttur. So�utma sistemli lazerde cildin �s�nmas�na f�rsat verilmemekte b�ylece yan�k riski ortadan kalkmaktad�r.

LAZER EP�LASYONA DA�R YANLI� VE DO�RULAR

Be� y�ld�r Lazer epilasyon ile ilgileniyorum. Yurtd���nda ve yurti�inde bir �ok lazer epilasyon klini�ini ziyaret ettim ve bu konuyla ilgili bir�ok bilimsel organizasyona kat�ld�m iki y�ld�rda kendi klini�imde lazer epilasyon uygulamas� yap�l�yor. Sizlerle �u ger�ekleri payla�mak istiyorum.  • Her Lazer Epilasyon uygulamas� sonras� ciltte k�zar�kl�klar ve yan�klar olu�abilir-Yanl��
  • Lazer Epilasyon"da iyi bir cihaz ve iyi bir teknik kullan�l�yorsa ciltte yan�k ve k�zar�kl�k olu�mas� s�z konusu de�ildir-Do�ru
  • Her Lazer Epilasyon uygulamas�nda a�r� ve ac� hissedillr-Yanl��
  • Tedavi s�ras�nda yaln�z so�utucu gaz�n ve lazer �����n�n �arpmas� bir lastik �arpmas� gibi hissedilir-Do�ru
  • Lazer Epilasyon herkes taraf�ndan ve herhangi bir �n tetkik yap�lmadan uygulanabilir-Yanl��
  • Lazer Epliasyon mutlaka bir uzman taraf�ndan yap�lmal� ve en iyi sonu� i�in uygulama �ncesi ki�inin g�r�l�p de�erlendirilmesi gereklidir - Do�ru
Kaynak : www.saglik.ruhum.gen.tr

EEG NED�R

http://www.agmgoruntuleme.com.tr/images/eeg.jpg
Elektroensefalografi (EEG), epilepsili hastalar� ve ��phe olu�turan n�bet bozukluklar� olan hastalar� incelemekte kullan�lan �nemli bir tetkiktir. Beynin elektriksel aktivitesini �l�mek i�in EEG cihaz� kullan�lmaktad�r. Epilepside EEG nin amac� tan�n�n desteklenmesi, s�n�flanmas�, fokal beyin lezyonunun ara�t�r�lmas� ve epilepsi hastalar�n�n izlenmesidir. Buna kar��n tek ba��na EEG bulgusu epilepsinin tan�s� i�in yeterli de�ildir. "EEG tedavi edilmez, epilepsi tedavi edilir." c�mlesinden yola ��karak, klinik bulgu olmadan, yaln�z EEG sonu�lar� ile hastaya antiepileptik tedavi ba�lanmas� do�ru de�ildir. Bunun tersi olarak EEG nin normal sonu� vermesi de hastan�n epileptik olmad��� sonucuna g�t�rmemektedir. Epilepside �nemli olan, klinik n�betletin varl���d�r. EEG tan�y� d��lamaz ancak tan�y� destekler. Epilepsi hastas�nda EEG normal oldu�u zaman, gerekirse �zel elektrodlarla EEG ler yinelenebilir.

EEG elektrodlar�n�n montaj� m�mk�n oldu�u kadar basit olmal� ve her montaj�n ba��nda ba�lant�lar belirtilmelidir. �ekim s�ras�nda hastalar�n tok, uyan�k ve gev�ek bir halde olmas� sa�lanmal�d�r. Yine �ekim s�ras�nda �� dakikal�k hiperventilasyon (h�zl� ve derin nefes al�p verme) yapt�r�lmal�, fotik uyar� (belli s�re ve aral�klarla parlak ���k) verilmelidir. Gerekli hallerde uyku, uzun uykusuzluk ve di�er aktivasyon y�ntemleri uygulanabilir.

Dijital EEG cihazlar�, kay�tlar�n saklanmas� ve gerekli hallerde yeniden de�erlendirilmesi i�in �nemli derecede kolayl�k sa�lamaktad�r.

EEG laboratuvarlar�nda epileptik aktiviteyi ortaya ��karma amac�yla kullan�lan y�ntemlere aktivasyon y�ntemleri denir. Bu y�ntemler:

1) �lk Se�enek Y�ntemler:

a) G�z a��p kapama, g�rsel uyar�larla ortaya ��kan n�betler i�in kullan�lmaktad�r.

b) Hiperventilasyon, b�t�n EEG laboratuvarlar�nda kullan�l�r. A� karn�na hiperventilasyon yap�l�rsa delta yava� dalgalar� ortaya ��kar. Bu nedenle hastalar�n EEG �ekimlerinin tok karn�na yap�lmas� gerekir.

c) �ntermittent fotik uyar�, saniyede 1-30 kez yinelene fla� uyar�s� ile yap�l�r.

d) Jeneralize ve parsiyel de�arjlar�n ortaya ��kar�lmas�nda derin uyuklama, nREM, birinci ve ikinci devreyi kapsayan 10 ila 30 dakikal�k trasenin �nemi b�y�kt�r. Baz� n�bet �e�itleri uykusuzluk veya uykunun azalt�lmas� ile uyar�lmaktad�r. B�yle durumlarda hastan�n uzun s�re uykusuz kald�ktan sonra EEG �ekiminin yap�lmas� gerekir.

2) �kinci S�ra Y�ntemler: �zellikle tetik mekanizmalar�yla uyar�lan epilepsilerde hastan�n bildirdi�i uyar�lar (i� tetikleme, hesap yapma, geometrik �ekiller, i�itsel uyar�lar, derinin uyar�lmas� gibi) epilepsi dejar�lar�n�n ortaya ��kmas�nda kullan�lmaktad�r.


Bilgisayar Kullan�m� ve Uzun S�reli Monit�rleme: EEG lerin de�erlendirilmesi g�rsel ve subjektiftir, de�erlendiren ki�inin tecr�besi ve bilgisi �nem ta��r. Uzun s�reli monit�rleme, epileptik olmayan ataklar�n ay�rt edilmesi, ila�la kontrol� sa�lanamayan ve n�roradyolojik olarak patoloji sa�lanamayan olgularda, n�bet ile EEG aras�ndaki ba�lant�y� ortaya ��karmak ve incelemek, n�bet tipinin, iktal patternlerinin belirlenmesi ve uygun ila� se�iminin yan�nda sa�l� deri ve derin elektrodlarla cerrahi endikasyonun ara�t�r�lmas�na y�nelik olarak kullan�l�r.

Epileptik ve Paroksismal Patternler:

1) �nteriktal Paroksismal (N�bet Aras�) Patternler:

a) Diken (Spike)

b) Keskin (Sharp)

c) Multipl Diken

d) H�zl� Diken Ak�mlar�

e) Diken ve Yava� Dalga Kompleksi

f) Yava� Diken ve Dalga Kompleksi

2) �ktal (N�bet An�) Patternler:

a) Jeneralize Tonik Klonik Konv�lsiyon

b) Absans

c) Kompleks Parsiyel N�betler

d) Basit Parsiyel N�betler

e) Myoklonik N�betler

f) Tonik N�betler

g) Atonik N�betler

h) Salaam Ataklar�

Epileptik Olmayan Patternler:

EEG de g�r�len dalgalar�n ayr�m�, bi�imsel �zellikleri, yerleri, ortaya ��k�� zamanlar� ve hangi ko�ullarda normal hangi ko�ullarda patolojik oldu�u deneyimli bir EEG ci taraf�ndan do�ru de�erlendirilebilir. Ancak ba�ka baz� patternler de n�betlere e�lik edebilir. N�bet �yk�s� ve klinik bulgu incelemesi, EEG nin de�erlendirilmesinde �nem ta��d���ndan bu incelemenin yap�lmamas� baz� epileptik olmayan patternlerin epileptiform patternler ile kar��t�r�lmas�na neden olabilir. Bunun yan�na EEG de�erlendirilmesinden kaynaklanan hatalar da eklenince bazen hastalara yanl��l�kla epilepsi tan�s� konarak gereksiz yere antiepileptik tedavi uygulanabilmektedir.

Toplumda EEG bozuklu�u %30 a varan oranlardad�r. Bu veriler epilepsi - EEG de�arj� ili�kisinde klinik bulgu ve n�bet �yk�s�n�n �nemini g�stermektedir. Bu ki�ilerde az da olsa gelecekte n�bet olma olas�l��� bulunmaktad�r. Ansefalit gibi beyin enfeksiyonlar�nda EEG de de�i�iklikler g�r�l�r. Ate� ve bilin� bozuklu�u olan hastalarda, �zellikle EEG bu konuda ayd�nlat�c� olmaktad�r. Herpes ansefalitinde de EEG de kendine �zg� �zellikler g�r�lebilir. Demans (bunama) hastalar�nda da EEG de baz� de�i�iklikler g�r�l�r

Aids Hastaligi Nasil Bulasir Cinsel Temasla

Aids Hastal��� Nas�l Bula��r? Aids Hastal��� Hakk�nda Bilgi
Cinsel Temasla ve Di�er Yollarla Bula�an Hastal�klar

A�DS"in olas� bula�ma yollar� vir�s�n bulunmas�ndan �nce de biliniyordu. Ama vir�s�n bulunmas� ve kan testleri�nin kullan�lmas�ndan sonra bu konuda daha kesin bilgiler elde edildi. A�DS, vir�sl� kan ve kan �r�nlerinin verilme�si, kan testleri olumlu sonu� veren ki�i�lerle cinsel ili�ki ve anne aday�n�n ge�beli�i s�ras�nda vir�s� ta��mas� duru�munda kesin olarak bula��r. Hastal�k belirtisi vermeden bu vir�s� ta��yan herkesin enfeksiyonu bula�t�rabilece�i de unutulmamal�d�r.

�imdi bu bula�ma yollar�n� daha ay�r�nt�l� inceleyelim:

� Kan yoluyla bula�ma - 1980lerin or�talar�na gelindi�inde Bat�"da kan ya da kan �r�nleri (plazma vb) nakli yap�lan hastalar aras�nda �ok say�da bula�ma saptanm��t�. �zellikle s�k s�k p�ht�la�ma fakt�rleri nakli yapt�rmak zorunda olan hemofili hastalar�na vir�s bu yolla bula���yordu.

1985"ten sonra denetimler s�kla�t�r�larak vir�s ta��yan kanlar�n kan banka�lar�nda elenmesi, kan �r�nlerinin �s�yla i�lenmesi, kan vericilerinin y�ksek risk gruplar�ndan olmamas�na �zen g�ste�rilmesi gibi �nlemler al�nd�. B�ylece kan nakli yoluyla bula�ma en aza indi�rildi. G�n�m�zde geli�mi� �lkelerde p�ht�la�ma fakt�rleriyle bula�ma oran� �ok d���kt�r. Ender g�r�len �rnekleri de vericinin k�sa s�re �nce enfeksiyo�nu al�p vir�se kar�� hen�z antikor ge�li�tirmeden ba���ta bulunmas�yla a��k�lanabilir.

Kan yoluyla bula�ma damardan uyu�turucu kullananlar aras�nda �ok yayg�nd�r. Uyu�turucu ba��ml�lar�n�n ayn� ��r�ngay� bir�ok kez ve ortakla�a kullanmalar� vir�s�n kan yoluyla bula��mas�na yol a�ar.

Uyu�turucu ba��ml�lar�n�n daha k���k, ama gene de �nemli bir b�l�m�nde vir�s cinsel ili�kiyle bula��r; bu grupta olgular�n yakla��k y�zde 30"u vir�s�n cinsel ili�kiyle bula�mas�na ba�l�d�r.
Uyu�turucu ba��ml�lar� aras�nda kan ve cinsel ili�ki yoluyla vir�s yay�lmas� daha �nce de g�zlenmi�tir. Bu ki�ilerde B tipi hepatit vir�s�n�n ayn� yoldan bu�la�t��� bilinmektedir. Hatta B tipi hepa�tit son 20 y�lda uyu�turucu ba��ml�lar�n�n y�zde 90"�nda g�r�len bir hastal�k olmu�tur.
Uyu�turucu ba��ml�lar�n�n ortak ��r�nga kullanma al��kanl���, endokardit (kalp i� zar� iltihab�) gibi a��r bula��c� hastal�klara da yol a�abilir.

Kullan�lm�� bir ��r�ngada yakla��k 34 mikrolitte kan kalmaktad�r. Bu mik�tar, ��r�ngay� damar�na sokan bir sonra�ki uyu�turucu ba��ml�s�na HIV ve ba��ka hastal�k etkenlerini bula�t�rmaya ye�terlidir. Yaln�z ��r�nga i�nesinin ucuna bula�m�� olabilecek kan miktar� ise ��r�ngada kalan�n y�zde l"i kadard�r. Bu nedenle i�ne ucunun bir kez yanl��l�kla batmas� sonucu bula�ma �ok ender g�r�l�r. Halka a��k yerlere at�lm�� i�nele�rin yanl��l�kla batmas� sonucu HIV bu�la�an hi�bir olgu bildirilmemi�tir.

� Cinsel ili�kiyle bula�ma - Vir�s ayn� ya da kar�� cinsle yap�lan her t�rl� (an�sten, d�lyolundan ya da a��zdan) cinsel ili�ki s�ras�nda bir e�ten �b�r�ne bula�abilir. Vir�s�n bu yolla al�n�p al�nmad���n� saptamak i�in e�lerin cin�sel ya�am�yk�s� dikkatle incelenmelidir. Bu saptamada dikkat edilmesi gere�ken �e�itli ��eler �unlard�r:

E� se�imi: Se�ilen e�in kan�nda vi�r�s bulunma olas�l��� a��s�ndan �nemli�dir. Uyu�turucu ba��ml�lar�n�n, her iki cinsle ili�kide bulunanlar�n ve e�cinsel�lerin vir�s� ta��ma olas�l��� daha y�k�sektir. Ama istatistikler bu durumun h�zla de�i�mekte oldu�unu ve kar�� cinsle ili�kinin ba�l�ca bula�ma yolu olaca��n� g�stermektedir.

E� say�s�: Cinsel ya�amda de�i�tiri�len e� say�s� artt�k�a, vir�s ta��y�c� bir e�le birle�me olas�l��� da artacakt�r.

Cinsel ili�kinin t�r� ve s�kl���: Ka�n�nda vir�s� ta��yan bir e�le kurulan cinsel ili�kide ili�kinin s�kl��� bula�ma tehlikesini art�r�r. Ayr�ca �zellikle an�s yoluyla edilgen ili�kide vir�s�n bula��ma oran� daha y�ksektir.

Prezervatif kullan�m�: Vir�s ta��y�c� bir e�le ya�anan cinsel ili�kide bula�ma olas�l���n� 10 kez azalt�r.
Cinsel organlarda iltihapl� hastal�k ya da yaralar�n varl���: Yara ve hastal�klar vir�s�n bula�mas�n� kolayla�t�r�c� bir ortam olu�turur. Vir�s ta��y�c� bir e�le d�lyolundan bir kez cinsel ili�ki so�nucunda vir�s�n bula�ma olas�l��� 100"de 1 ile 500"de 1 aras�nda tahmin edilmektedir. Yukar�da s�z edilen ko��ullar�n bir araya gelmesi bula�ma tehli�kesini kat kat art�r�r. �rne�in ki�inin uyu�turucu ba��ml�s� bir e� se�ti�im ve prezervatif kullanmadan d�lyolu ili�ki�sine girdi�ini varsayal�m. Bu b�lgedeki uyu�turucu* ba��ml�lar� aras�nda vir�s ta��y�c�l��� oran� da y�zde 30 olsun. Bu durumda ki�inin vir�s ta��yan bir e�e rastlama olas�l��� yakla��k 3"te l"dir ve bir kez ili�kide bulunmak bile 300"de 1 ile 1.500"de 1 aras�nda bir olas�l�kla ki��inin vir�s� almas�yla sonu�lanacakt�r. Cinsel organlarda yaralar�n bulunmas� ise bu olas�l���n �ok y�kselmesine yol a�ar.

� Gebelik s�ras�nda anneden �ocu�a (dikey) bula�ma - Kan�nda vir�s ta��yan annelerin do�urdu�u b�t�n bebek�lerde HlV"e kar�� antikorlar bulundu�u bilinmektedir. Ama antikorlar anneden bebe�e edilgen bi�imde ge�ebildi�in-den bebeklerin hepsinde enfeksiyon g�r�lmeyebilir. Dikey bula�ma olgular�n y�zde 30"u kadar�nda s�z konusudur.

A�DS vir�s�ne, vir�s ta��y�c� anne�lerin s�t�nde de rastlanm��t�r. Do�um�dan k�sa bir s�re sonra vir�s� alan anne�lerin enfeksiyonu bebeklerine s�t yo�luyla bula�t�rd��� olgular da bildirilmi��tir.

Hen�z kan�tlanmam�� bula�ma yollar� - Bilim adamlar� varsay�lan, ama hen�z kan�tlanmam�� HIV bula��ma yollar� �zerinde yo�un �al��malar yapmaktad�rlar. Aile, okul, i�yeri, has�tane gibi ortamlarda vir�s ta��y�c� in�san say�s�n�n gittik�e artmas�, ayr�ca vir�s�n kan d���ndaki v�cut s�v�lar�nda da bulundu�unun saptanmas�, bilinen�lerin d���ndaki bula�ma yollar�n�n da dikkatle ara�t�r�lmas�n� gerektirmekte�dir.

Bir�ok ara�t�rma HlV"in ter, t�k�r�k, g�zya��, idrar gibi v�cut s�v�lar�yla bula�mad���n� g�stermektedir. Bu ne�denle kan ya da cinsel ili�ki yoluyla bu�la�man�n d��ta tutuldu�u aile, okul ya da i�yeri gibi ortamlarda vir�s ta��y�c� ki�ilerin vir�s� bula�t�rma tehlikesi yoktur. Tuvalet, havlu, elbezi gibi yer ve e�yalar�n ortak kullan�m� tehlike yaratmaz. Vir�s sivrisinek gibi b�cek sok-malanyla da ge�memektedir.
�imdi bu sonu�lan veren ara�t�rma�lar� daha ayr�nt�l� inceleyelim:

T�k�r�kle bula�ma olas�l���: Vi�r�s�n t�k�r�kte g�r�lme oran� kanda g�r�lme oran�ndan �ok d���k olmakla birlikte, ta��y�c�lar�n t�k�r���nden de vir�s ayr��t�r�lm��t�r. �te yandan �ok az t�k�r�k, v�cut d��� ortamda A�DS vir�s�n�n �remesini �nlemektedir.

Bir varsay�ma g�re t�k�r�kle bula��ma b�y�k miktarlarda kan�n t�k�r��e kar��mas�yla ger�ekle�ebilir. Bu y�nde�ki ara�t�rmalar �zellikle kan�nda vir�s ta��yan ki�ilerin �s�rd��� ya da hastane ortam�nda t�k�r�kle ili�kisi olanlar �zerinde y�r�t�lmektedir. 1986"da bil�dirilen bir �ocuk hastan�n enfeksiyonu �s�rma yoluyla alm�� olabilece�i �zerin�de durulmu�, ama bu hastan�n ge�mi��iyle ilgili bilgilerin yeterli olmamas� nedeniyle kesin sonuca var�lamam��t�r.

AIDS"li hastalar taraf�ndan �s�r�ld�ktan sonra uzun s�re izlenen sekiz sa�l�k g�revlisi ve sekiz �ocukta vir�s saptan�mam��t�r. HIV"li hastalar�n t�k�r���yle ili�kisi olan sa�l�k g�revlilerinin hi�biri vir�s� almam��, a��z yoluyla HIV"li hastalara yapay solunum yapt�ran iki g�revlide de bula�ma g�r�lmemi�tir.

G�zya��yla bula�ma: HIV kan�nda vir�s bulunan ki�ilerin g�zya��ndan �ok ender olarak elde edilmi�tir. Bug�ne de�in g�zya�� ya da kontak lens yoluyla bula�ma bildirilmemi�tir, ama muayene ya da lens denemeleri s�ras�nda vir�s�n bula�ma olas�l��� �zerinde durulmakta�d�r.

�drarla bula�ma: HlV"in idrardan elde edilme s�kl��� da �ok d���kt�r. Hastalar�n idrar�yla ilgili i�lemler ya�pan sa�l�k personeli aras�nda bu yolla bula�t��� bilinen herhangi bir olguya rastlanmam��t�r.

Hemoptizi Nedenleri Nedir Hiriltili Solunum

Akci�er Hastal�klar� ve Belirtileri

H�r�lt�l� Solunum

H�r�lt�l� solunumda �sl�k gibi m�zikal nitelikte bir ses duyulur. Bu ses daralm�� hava yollar�nda giren ve ��kan havan�n titre�imiyle olu�ur. Reverzibl h�r�lt�l� bir solunum astma hastal���nda �nemli bir belirtidir. Ba�l�ca nedenleri allerjenlerin inhalasyonu, infeksiyonlar, sigara, kirli hava ve egzersizdir. Bun�lardan ba�ka aspirin, penisilin gibi ila�lar ve baz� g�da maddeleri, g�da madde�leri koruyucular� ve baz� psikolojik etkenler astma h�r�lt�l� solunumuna sebep olabilir. �st solunum yollar� infeksiyonlar�, sol kalp yetersizli�i, yabanc� ci�sim aspirasyonu ve akci�er t�m�rlerinde de h�r�lt�l� solunum izlenebilir.

Hemoptizi Nedir, Hemoptizi Nedenleri

Hemoptizinin (kan t�k�rme) ba�l�ca nedeni akci�er hastal�klar�d�r. Pn�moni, t�berk�loz, akci�er t�m�rleri, kronik bron�it, bron�ektazi, akci�er infarkt�s�, akci�er absesi, mantar hastal�klar� ve kistler hemoptiziye sebep o-lan en �nemli akci�er hastal�klar�d�r.

Hemoptizi bazan akci�er hastal���n�n ilk belirtisi olarak izlenir. Kardiyovask�ler hastal�klarda, �rne�in konjestif kalp yetersizli�i ve mitral steno-zunda hemoptizi s�k izlenen bir belirtidir.

Burun kanamas�nda kan nazofarankse toplanarak �ks�r�k ve kan t�k�rmesine sebep olabilir. Farenks, �zofagus kanamalar� veya hematemez he-moptiziyle kar��t�nlabilir. Klinik inceleme ile birlikte, akci�er radyografisi ve di�er y�ntemlerle hemoptizi tan� ve ay�r�c� tan�s� de�erlendirilir. Kan miktar� ve hastal�k tan� ve derecesi aras�nda bir ili�ki olmayabilir. �rne�in balgam�n hafif k�rm�z�ya boyanmas� gibi az miktarda kan bir bron� kanserinin veya bir bron�itin belirtisi olabilir.

Hemoptizi niteli�i mevcut hastal�k konusunda bilgi verebilir. �rne�in kanla boyal� m�k�z balgam bron�itte veya t�berk�loz ve bron� kanseri gibi da�ha ciddi hastal�klarda g�r�lebilir. Cerahatla kar���k kanl� balgam pn�moni veya akci�er absesi gib hastal�klarda veya bron�ektazi gibi kronik bir hastal�kta izle�nir. Balgam yaln�z kanla kar���k olup, mukus ve cerahatli de�ilse ve birka� g�n de�i�meden bu �ekilde devam etmi�se pn�moniden �ok bir akci�er infarkt�s�-n� d���nmelidir. Balgam az kanl� oldu�u i�in pembe g�r�n�mde ise ve bazan da k�p�kl� ise sol kalp yetersizli�ine ba�l� akci�er �deminden ku�kulan�l�r. Hemoptizi vakalar�nda klinik incelemeyle yetinmemeli, akci�er radyografisi gerekirse bilgisayar aksiyal tomografi ve di�er y�ntemlerle ilgili hastal��� te��his ederek, gereken tedavi uygulanmal�d�r.

Akci�er T�kanmas� Hastal�klar�

Akci�er t�kanmas� - Akci�er Hastal�klar�

Akci�er t�kanmas�, akci�erdeki atarda�marlarda bir p�ht�c�k nedeniyle dola��m�n dur�mas� demektir Genellikle bu p�h�t�c�k, toplardamar�n bacak k�sm�ndaki ilti�haplanman�n (flibit) akci�ere y�r�mesinden kaynaklan�r.

Bu t�kanma, �ok ciddi sonu� verebilir ve kalp durmas�na yol a�abilir Da�ha hafif hallerde, hasta g���s kafesinde �id�detli bir a�r� hisseder. Ba�r�na han�er saplan�yormu� gibi olur. Ayr�ca solunum zorlu�u meydana gelir. Te�his, tahliller ve r�ntgen filmleriyle do�rulanmal�d�r. Ancak �nemli bir kavram unutulmamal�d�r: �nceden bir flibitin varl���. T�kanman�n k�keni olan flibit, �e��itli ko�ullarda ortaya ��kar: Uzun s�re ya�tar vaziyette kalmak (cerrahi bir m�dahale�den sonra, �zellikle ya�l�larda), toplardamar�larda kan dola��m�n�n aksamas�, ciddi kalp hastal�klar�. Akci�er t�kanmas�n�n te�hisinden �ok, bundan da �nemlisi, b�yle bir hastal���n �nlenmesinin �e�itli y�nleridir.

Akci�er T�kan�kl��� Tedavisi ve Yap�lmas� gereken

Akci�er Hastal���, Uzun bir s�re yata�a ba�lanan ki�ide, bacakta bald�r k�sm� �s�n�rsa, birden a�r�rsa, flibitten ��phelenmek gerekir. Olay do�rulan�rsa, akci�er t�kanmas�n� �nle�mek i�in derhal p�ht�la�may� �nleyici te�daviye giri�ilmelidir. Hasta evinde yat�yorsa, bald�r�nda a�r� ortaya ��kt���nda, doktoruna hemen haber verilmelidir. Ayn� �ekilde, ayak bile�inin �i�mesi, g���s kafesinde a�r�lar ve solunum g��l��� de, doktora duyurulmal�d�r.

Flibitin ortaya ��kmas�n� �nlemek i�in pek �ok hasta ve yatalak, kan p�ht�la�mas�n� �nleyen ila�larla tedavi edilir. Bacaklar�n hareket etmesi sa�lan�r.

Klamidya Enfeksiyonu, Klamidya Hastal���

Rimel Kullanimi

Acai Berry Nedir?

Solunum Mekanigi Akciger Fonksiyon Testi

Solunum Mekani�i (Akci�er Testleri)

Inspirasyon ve ekspirasyonda hava giri� ��k���n� kolayla�t�ran veya g��le�tiren etkenler solunum mekani�iyle ilgilidir. Bu etkenler 3 grupta top�lan�r: 1. Akci�erlerin esnekli�i, 2. bron� ve bron�iyoUerde hava ak�m�na kar�� diren�, 3. toraks ve akci�er dokular�n�n �ekil de�i�tirmesiyle ilgili s�rt�nme direnci.

Akci�er esnekli�ini �l�en bir test kompliyansd�r. Bas�n� ve vol�m de�i�mesi aras�ndaki ili�kiyi g�sterir. Normalde akci�er kompliyans� 0,2 L/smH20 dur. Yani plevra i�inde 1 sm su bas�nc� azalmas�yla akci�erler 0,2 Litre geni�ler (akci�erlere 0,2 litre hava girer) veya plevra i�inde 1 sm su ba�s�nc� artmas�yla akci�erler 0,2 Litre k���l�r (akci�erlerden 0,2 Litre hava ��kar). Kompliyans az ise akci�erlerin esnekli�i azalm��t�r (fibrosis, silikosis, mitral stenozu).

Solunum yollar�ndaki diren� hava ak�m� ve bas�nc� aras�ndaki ili�kiyi �l�erek de�erlendirilir. Normalde solunum yollar� direnci 1.6 sm H20/L/sani-yedir. Yani 1 saniyede 1 litre havan�n solunum yollar�ndan giri� veya ��k��� i�in 1.6 sm su bas�nc� bir g�� gerekmektedir. Solunum yollar� direnci amf�zem, astma gibi obstr�ktif hastal�klarda artar. Solunum mekani�ini �l�en testler geli�mi� �rg�tl� ve iyi yeti�mi� uzmanlar� olan laboratuvarlarda yap�l�r. Bu nedenle bu testler yerine daha kolay �l��lebilen ve solunum mekani�indeki bozuklu�a paralel de�i�me g�steren testler, �rne�in zorlu vital kapasite, maksimal ekspirasyon ak�m-vol�m e�rileri, maksimal solunum kapasitesi kullan�l�r.

Zorlu vital kapasite (ZVK) Buna zamanl� vital kapasite de denir. Vital kapasitenin m�mk�n oldu�u kadar h�zl� yap�lmas�d�r. ZVK testinde vo�l�m ve zaman ili�kisi incelenir. Normalde ZVK"n�n %75"i birinci saniyede (ZVKl), %85"i ikinci saniyede (ZVK2) ve %95"i ���nc� saniyede (ZVK3) ekspire edilir. �zellikle ZVKl obstr�ktif anormalli�in de�erlendirilmesinde pratik ve �nemli bir testtir, obstr�ktif anormalli�in artmas�na paralel olarak azal�r. ZVK e�risinden �l��len maksimal ekspirasyon ak�m� ve maksimal eks�pirasyon ortas� ak�m� solunum mekani�ini de�erlendirmede kullan�lan di�er testlerdir.

Maksimal ekspirasyon-ak�m vol�m e�rileri (MEAV) Bu testler zorlu vital kapasite gibi �l��l�r, yani maksimal bir inspirasyondan sonra ya�p�lan maksimal ve h�zl� bir ekspirasyonda ak�m-vol�m ili�kisi de�erlendirilir. MEAV e�risinde �zellikle maksimal ekspirasyon ak�m� (Vmax) ve ZVK orta�s�nda �l��len ak�m (V50) obstr�ktif ve restriktif anormallikleri de�erlendirme�de pratik �l��lerdir. Normalde Vmax yakla��k 8L/saniye, V50 yakla��k 4L/sa-niyedir. Normal Vmax ve V50 boy artt�k�a artar, ya� artt�k�a azal�r.

ZVK ve MEAV e�rileri bronkodilat�r tedaviden �nce ve sonra �l��-l�rse obstr�ktif amormali�in d�zelmesi de�erlendirilir. ZVK ve MEAV e�ri�leri hastal�k tan�s� ve progmozunun saptanmas�nda �nemli solunum fonksiyon testleridir.

Burun Estetigi Ameliyati Goruntuleri

Lazer Epilasyon hormonal dengeyi bozar m� ?

Lazer epilasyonun hormonal yap�yla ilgisi sadece duydu�unuz ac�yla alakal�d�r. �rne�in adet d�nemindeki kad�nlar normal hallerinden daha fazla a�r� hissederler ��nk� bu kad�n�n hormonal yap�s�yla alakal� bir �eydir.

Ama lazer epilasyon i�lemi hormonal dengeyi-yap�y� bozmaz...

24 Kasım 2009 Salı

Aids Klinik Tablolar ve Enfeksiyonlar

Aids Klinik Tablolar ve Enfeksiyonlar

A�DS i�inde ileri derecedeki ba����kl�k yetmezli�i nedeniyle olu��an karma��k klinik tablolar bulunmaktad�r. Hastal���n gidi�i s�ras�nda s�k s�k tekrarlayan f�rsat�� enfeksiyonlar ve Kaposi sarkomu g�r�l�r. Kaposi sarkomu asl�nda nadir g�r�len bir kanser t�r� olmakla beraber, AlDS"li hastalar�n ��te biri kadar�nda g�r�lebilmektedir. Bu has- talar ayn� zamanda, lenfoma dedi�imiz t�rden t�m�rler de olu�turabi�lirler.

Ba�lang�� k�s�mda s�z�n� etti�imiz LAV/HTLV�III vir�s� v�cuda girdikten sonra �zellikle yard�mc� T h�crelerini i�gal etmekte, onlar�n i�inde �o�almakta ve bu h�crelerin geli�melerini ve g�rev yapmalar�n� engellemekte; b�ylece ki�ide meydana gelen ba����kl�k yetmezli�i, f�rsat�� enfeksiyonlara yol a�makta ve A�DS hastal���n�n �e�itli tablolar olu�maktad�r. �u halde hastal��� ba�latan LAV/HTLV�III vir�s� olmakla beraber, hastal���n gidi�ini belirleyen tek fakt�r bu de�ildir. �kincil viral enfeksiyonlar da b�y�k roller oynamaktad�rlar. Yaln�z LAV vir�s� ile enfekte olanlarda kan testleri pozitif olmakla birlikte (bunla�ra serumlar� vir�s bak�m�ndan pozitif ki�iler ya da k�saca seropozitif ki�iler denir), A�DS tablosu g�r�lmez. Hasta LAV vir�s�yle birlikte di�er vir�slerin de istil�s�na u�rarsa, o zaman A�DS"in klinik tablolar�n�n olu�tu�u ve geli�ti�i d���n�lmektedir. Bu ilave vir�sler aras�nda en �nemlileri Cytomegalovir�s, Epstein-Barr vir�s�, B Hepatit vir�s�, Herpes vir�sleridir. Bu vir�sler bir taraftan �e�itli enfeksiyon tablola- r� yarat�rlarken, bir taraftan da AlDS"de g�r�len baz� kanser t�rlerini olu�tururlar. Cytomegalovir�s�n Kaposu sarkomu olu�unda, Epstein-Barr vir�s�n�n lenfomalar�n olu�unda, Herpes simplex I vir�s�n�n dil kanseri ve Herpes simplex II vir�s�n�n de rektum ve an�s kanserleri�nin olu�unda rol oynad�klar�na dair kan�tlar gittik�e �o�almaktad�r. Yukar�daki g�zlemler, AlDS"li hastalarla kanser olu�umunda iki ka�deme d���nd�rmektedir.

Klinik Belirtiler

AlDS"de klinik belirtiler 4 k�s�mda incelenebilir:
1 Do�umdan LAV/HTLV-IM vir�s�n�n etkilerine ba�l� belirtiler.
2. Ba����kl�k yetmezli�i nedeniyle olu�an f�rsat�� enfeksiyonlar�n
belirtileri.
3 Kaposi sarkomuna ba�l� belirtiler.
4. Di�er habis hastal�klara ba�l� belirtiler.

LAV vir�s�yle enfekte olan ki�ilerin bir k�sm�nda hi�bir belirti ol�maz Bunlar�n vir�sle bula�t�klar� ancak kan testleriyle anla��l�r. Vir�sle bula�anlar�n bir k�sm�, akut bir enfeksiyon tablosu g�sterirler. B. ka� g�nden birka� haftaya kadar s�ren bu tabloda ate� terleme, hals�z-lik, fenal�k hissi, kas ve eklem a�r�lar�, ba�a�r�s�, bo�az a�r�s�, ishal, lenf bezlerinde genel b�y�me ve deri d�k�nt�leri gorulebilir. Bazen rombostopeni de olur. Bu hastal�k tablosu enfeksiy�z monon�kleoz dedi�imiz tabloya �ok benzer. Yaln�z orada kanda artm�� oranda len�fositler ve monositler varken, burada b�yle bir�ey yoktun Bu hasta�larda kanda LAV vir�s� antikorlar, (seropozitivite bulunur Bazen has�tal���n ba�lang�c�nda antikorlar yoktur; ancak birka� hafta i�inde se-ropozitlvte olu�ur. Bu akut safha ge�tikten sonra hastal�k uykuya gi�rebilir ve aylar ya da y�llarca hi�bir belirti, g�r�lmez (latent safha).
Hastal���n bir di�er �ekli "Lenfadenopati sendromu" yada A�DS related complex" = ARC �eklidir. Burada, yayg�n lent bezleri b�y�mesi yan�nda, ate�, gece terlemeleri, zay�flama, halsizlik gibi belirtiler
olur ve bu tablo uzun s�re gider. ARC"II hastalar�n y�zde 10-20 ka�dar� birka� y�l i�inde tam A�DS tablosuna d�n��ebilir.

LAV vir�s�, yukar�da anlat�lan belirtiler yan�nda, baz� organlara da zarar verebilmektedir. Merkezi sinir sistemini tutabilen vir�s ansefa-lit gibi n�rolojik belirtilere sebep olabilmektedir. Bunun yan�nda v�rus, ba��rsak hastal��� (anterit), b�brek yetmezli�i, metabolik ve hormo-nal bozukluklar (hiperkalsemi ve b�brek�st� bezi yetmezli�i) ve aller-jik belirtilere yol a�maktad�r.
Vir�s�n yapt��� bu belirtiler yan�nda, A�DS seyri s�ras�nda bir�ok enfeksiyonlar da g�r�lmektedir. Biraz a�a��da bu enfeksiyonlardan bahsedece�iz. Cetvel VIII, yukar�da bahsetti�imiz klinik tablolar� �zet�lemektedir.

Ozel Doktor ve Dis Hekimi Ucretlerine Zam

Weider CFM Whey Protein Tozu

Epilepsi Nedir?

Epilepsi� Nedir?

Epilepsi, halk ad�yla sara, yineleyen n�betler ile karakterize s�kl�kla ge�ici bilin� kay�plar�na neden olan bir durumdur. Ancak bu ge�ici bilin� kayb� her zaman olu�maz.

N�betler �ok farkl� �ekilde ortaya ��kabilirler. Baz� n�betten �nce bir koku hissi olabilen ola�and��� bir alg�lama ya�an�rken baz� n�bette ki�i yere d��ebilir veya a�z� k�p�rebilir. Bazen de bo�luk n�betleri dedi�imiz ki�inin g�z�n� bir noktaya dikmesi ve donukla�mas� gibi durumlar ortaya ��kar.


Epilepsi Neden Olu�ur?
T�m�r


Cerrahi
Beyin ameliyat�ndan sonraki d�nemde n�betleri �nlemek amac� ile s�kl�kla antiepileptik kullan�l�r.


�skemik Lezyonlar
Beyne giden kan ak�m� azald���nda (iskemi) beyin dokusundaki besin maddeleri ve oksijen azal�r. Bu da iskeminin neden oldu�u h�cre hasar�na yol a�ar ve epileptik n�bet olu�ur.


Konjenital Malformasyonlar
(Do�u�tan olan bozukluklar)


Baz� beyin lezyonlar�
(De�i�im g�steren doku b�lgesi)
Do�um s�ras�nda olu�abilir.


Febril Konv�lziyonlar
(Ate�e ba�l� istem d��� �iddetli kas�lmalar)
Febril konv�lziyonun tek nedeni y�ksek ate�tir. Her 1000 �ocuktan 19 ile 36"s�nda en az bir kez y�ksek ate� nedeni ile konv�lziyon geli�ti�i tahmin edilmektedir.


Enfeksiyon
Sistemik (t�m v�cudu etkileyen) ya da �iddetli enfeksiyonlar y�ksek ate�e ve dolay�s�yla febril konv�lziyonlara neden olabilirler.


Tiroid Hastal�klar�
Tiroid bezi v�cuttaki s�v� dengesinin kontrol�nde �nemli bir rol oynar. S�v� dengesi ise epilepsi e�ilimini belirleyen bir fakt�rd�r. Genellikle tiroid sorunun tedavi edilmesi epilepsinin d�zelmesi i�in yeterlidir.


Beslenme
Baz� insanlarda epilepsinin nedeni olarak B6 vitaminin eksikli�i saptanm��t�r.

Epilepsi Nas�l Tedavi Edilir?

Epilepsi kompleks bir hastal�k oldu�undan do�ru tedavi �ok �nemlidir. Bu bak�mdan hastalar�n n�rolo�a ba�vurmalar� gerekmektedir.

Tedavi genelde ba�lang��ta bir antiepileptik ile yap�l�r. Tek bir antiepileptik ilac�n yeterli olmad��� durumlarda tedaviye bir veya daha fazla antiepileptik daha eklenir. Bu tedavinin yan�nda ki�iye ve ailesine ayr�ca dan��manl�k hizmeti de verilmesi faydal� olacakt�r.

Antiepileptik ila�lar�n yeterli olmad��� ve epileptik oda��n ameliyata uygun oldu�u durumlarda ise beyin cerrahisine ba�vurulur.

Sogan dogramak ruhu temizler

Anlamli Bakislar

Kivi, ceviz, findik, kereviz ve yararlari

Anne adaylari icin oneriler

Difteri Ku�palaz� Hastal��� Nedir

Difteri Ku�palaz� Hastal��� Nedir

Ku�palaz� olarak bilinen �ocuklarda g�r�len bula��c� hastal�klar�n �nem�li olanlar�ndand�r. Ar�za ve s�k�nt�lar�n� en �ok bo�azda g�s�terir. Difteri Hastal���n�n Di�er ad� Ku�palaz�d�r.

Difteri, halk aras�nda ku�palaz� olarak da bilinen, corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizman�n bo�az, burun, g�z ve derideki yaralarda yerle�mesiyle ortaya ��kan bula��c� bir hastal�k.


Difteri Hastal���n�n Nedenleri

Halk Dilinde Ku�palaz� olarak bilinen difteri Hastal���n� yapan mikrop iki ucu yuvarlak bir tak�m �omak��klar �eklindedir.
Ku�palaz� mikrobu v�cudun bir yerinde oturdu�u vakit oradan ilerleyip kana ge�mez. Oturdu�u yerde �reyip �o�ala�rak kirli beyaz zarlar halinde bir tak�m iltihap mahsulleri ya�par. ��kard��� �iddetli bir zehiri, kan vas�tas�yla, b�t�n bedene g�nderir. Hastal�k bu suretle mikrobun zehirleri ile meydana gelen bir zehirlenmedir.

Ba�lang��ta v�cudda k�r�kl�k, halsizlik Ve sinsi bir ate� ortaya ��kar Hastan�n bo�az ve bademciklerinde ve k���k dil �zerinde k�rl� beyaz�mt�rak bir tak�m te�ekk�l g�r�l�r G�n ge�tik�e bunlar b�y�y�p ziyadele�erek bir tak�m zarlar halini al�r ve bo�az�n arka taraf�na do�ru yay�l�r.

Boyundaki Lenfa bezleri �i�er. V�cudda artan bir solukluk ve d��k�nl�k h�s�l olur.
Hasta �abuk tedaviye ba�lanmazsa yava� yava� kalp bo�zulur. Nab�z d�zenini kaybeder. �arp�nt�, nefes darl��� ve fe�nal�k halleri ortaya ��karak hastalar�n hayat� tehlikeye girebi�lir.

Ku�palaz� hastal���, sadece bademciklerde oturmakla kal�maz. Daha a�a��lara g�rtla�a do�ru da inebilir. Hatt� baz� hal�lerde hi� bademciklerde oturmadan do�rudan do�ruya g�rtlak�ta ba�lar. H�s�l etti�i zar �eklindeki iltihap mahsulleri nefes borular�n� t�kayarak, zehirlerin de meydana getirdi�i kas�lma�larla bo�ulma tehlikesi bile ba� g�sterebilir.

Burun i�inde ba�layan Ku�palaz� daha sinsidir. Burundan ara s�ra kan getiren m�zmin bir burun nezlesi �eklinde devam eder. G�n�n birinde arkadan bo�az ve g�rtla�a do�ru ilerleye�rek s�k�nt�l� ve tehlikeli �ekillerin ortaya ��kmas�na sebep olur.

Ku�palaz� burunda, bo�azda, g�rtlakta, g�zde, kulakta, de�ride g�r�lebilir. En �ok g�r�len bo�az difterisidir. En tehlike�li olan� da g�rtlakta h�s�l olup bo�ulmalara sebep olan �eklidir.

Ku�palaz� mikrobunun zehirleri v�cuda yay�ld�ktan sonra hastal�k �abuk tedaviye ba�lanmayacak olursa k���k dilde, g�zlerde, kol ve bacaklarda fel�lere sebebiyet verebilir.

Ku�palaz� mikroplar�ndan ba�ka bademcikler �zerinde oturup iltihap yapan bir �ok mikroplar daha vard�r. G�r�n���te bademcik iltihaplar�n�n hepsi az �ok, birbirine benzerler. Fakat Ku�palaz�n�n di�er iltihaplardan �abuk ay�rt edilmesi l�z�md�r. ��nk� doktorlar�n elinde ku�palaz�na kar�� gayet tesirli il��lar yard�r. Hastal���n pek �abuk te�his edilmesi ve vakit kaybedilmeden bu il��larla tedavisi icabeder.

Tedavideki gecikmeler hastalarda ihtil�tlar�n ve bilhassa fel�lerin ortaya ��kmas�na sebep olur.
Ku�palaz�nda hastan�n bademcikleri �zerinde veya bo�az�ndaki beyazl�klar geni�lemeye istidatl� zarlar halindedirler. Yerlerinden kald�r�lmalar� zordur. Boyundaki lenfa bezleri �i��mi�tir.
B�yle bir hal kar��s�nda derhal doktora ba�vurulmal�d�r. Hatt� icap ediyorsa, hastan�n bo�az�ndaki beyazl�klardan bir par�a al�narak, Ku�palaz� mikrobu aranmak �zere, bir bakte�riyoloji laboratuar�na g�nderilmelidir.
��phe �ok kuvvetli oldu�u veya l�boratuvarda Ku�palaz� mikroplan bulundu�u takdirde, hi� vakit ge�irmeden, derhal tedaviye ba�lanmal�d�r.

Difteri Tedavisi

Hastalar sa�lamlardan ayr�larak tedavi edil�melidirler. �teden beri en tesirli il�� Ku�palaz� mikrobunun ze�hirlerine kar�� haz�rlanm�� olan (Ku�palaz� Serumu) dur. Has�tal���n a��r veya hafif olmas�na ve hastan�n haline g�re dok-lor bu serumu deri alt�ndan kas (adale) i�inden, hatt� �ok ace�le vakalarda, damar i�inden ��r�nga ederek hastan�n hayat�n� kurtar�r. Serumun bu �ifal� tesiri �teden beri bilinmektedir. Fakat antibiyotik yeni il��lar�n ke�finden sonra Ku�palaz� te�davisinde (Penicilinde) ba�ar�yla kullan�lmaktad�r.

Hastal�k �nemli oldu�undan hangi il��lar�n, ne miktarlar�da tatbik edilece�ini mutlaka doktor t�yin etmelidir.

Mikroplar g�rtlakta oturup oras�n� t�kayacak �ekilde zar�lar ve kas�lmalar yapt�klar� takdirde bo�ulma al�metleri ve nefes darl�klar� ba�lar. Bunlar hastan�n bo�ulmas�n� mucip olabilecek derecede tehlike g�sterirlerse il��la tedaviye devam etmekle beraber, d��ar�dan ameliyat yaparak g�rtlak �zerin�den bir delik a�mak suretiyle, hastan�n nefes almas�n� sa�la�mak ve onu bo�ulmaktan kurtarmak icap eder.

Hastan�n a��z, bo�az ve burun temizlikleri i�in mikrop �l�d�r�c� gargaralar, burun damlalar�, kalbi ve b�t�n v�cudu kuvvetlendirici uygun il��lar verilir. Ate�li zamanda hastan�n yiyecekleri sulu, sindirilmesi kolay ve besleyici g�dalar aras�n�dan se�ilmelidir.

Ku�palaz� Difteriden Korunma Yollar�

Sa�lamlar� hastalarla temas ettirmemek ko�runmada esast�r. Ku�palaz�n�n koruyucu kabiliyeti fazla olan bir a��s� vard�r. �ocuklan iki ya��ndan itibaren, bununla a��latmak �ok iyi bir korunma temin eder.

Kalca bicimlendirmek icin egzersizler

4 sorun ve 4 bitkisel cozumu

Reflu hamilelerde de goruluyor

Kemik sagligi icin yememiz gerekenler

Asiri Kilo ve Cinsellik

Orgazm Olmak Icin Estetik

Hamilelikte Cinsellik

Kronik Kabizlik Sikayeti

Caya sut eklemeyin

Kolon grafisi kal�n ba��rsak filmi

�Kolon grafisi kal�n barsak filmi
Lavman opak, �ift kontrast kolon grafisi ya da baryumlu kolon grafisi olarak adland�r�l�r. Makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek kal�n barsaklar�n incelenmesidir. Tetkikin �ncesinde hastan�n �� g�nl�k haz�rl��� gereklidir.

Haz�rl�k:
Hasta, randevu tarihinden �� g�n �ncesinden ba�layarak kat� ve gaz yap�c� g�dalar yememelidir. Tetkikten �nceki ak�amdan itibaren yemek yenmemesi gerekir. Ayr�ca tetkik �ncesinde, barsaklar�n temizlenmesi amac�yla doktor taraf�ndan yaz�lan m�shil ve lavman uygulan�r. B�ylece barsaklarda d��k� art��� kalmamas� sa�lan�r. Tam temizli�in yap�lamad��� durumlarda film �ekilemez. ��nk� barsak duvar�na yap��arak kalan d��k� art�klar�, tetkikin yetersiz olmas�na ya da yan�lt�c� g�r�nt�ler vermesine neden olabilir.

�nceleme nas�l yap�l�r?
�ncelemeyi bir radyoloji doktoru ve bir radyoloji teknisyeni yapar. Hastan�n makat�na yerle�tirilen bir t�p veya sonda yoluyla �nce kontrast madde sonra da hava verilir. Daha sonra hasta kendi etraf�nda d�ner, b�ylece verilen ila� ve havan�n iyice kar��mas� ve barsak duvar�n� s�vamas� sa�lan�r. Daha sonra, kal�n barsak ekranda izlenerek �e�itli pozisyonlarda filmleri �ekilir. �ekim esnas�nda baz� kal�n barsak k�s�mlar�n�n daha iyi g�r�nt�lenmesi i�in hastaya belli pozisyonlar verilir. Verilen hava ve ila� nedeniyle baz� hastalarda hafif a�r� ya da tuvalet ihtiyac� olu�abilir. Hastan�n verilen ila� ve havay� �ekim sonuna kadar (yakla��k 15 dakika) tutmas� gereklidir. T�m i�lemler yakla��k yar�m saat i�erisinde tamamlan�r. �ekim bitince sonda �ekilerek hasta tuvalete g�nderilir.
Tetkik �ncesinde, hastan�n s�rekli kulland��� ila�lar� almas�nda sak�nca yoktur.

23 Kasım 2009 Pazartesi

Flash Lambal� Epilasyon

Flash Lambal� Epilasyon yayg�n olarak foto epilasyon olarak bilinen bir epilasyon y�ntemidir. Asl�nda terminolojik olarak foto epilasyon ���k enerjisinden yararlanarak k�l h�crelerini tahrip etmeye yarayan sistemlerin genel ad�d�r. Bu amaca hizmet eden iki y�ntem vard�r.
  • Lazer Epilasyon
  • Flash Lamba Teknolojisi
Yani lazer de asl�nda bir foto epilasyon y�ntemidir. Flash lamba teknolojisi Lazerden farkl� bir mekanizmaya sahiptir. Ad�ndan da anla��laca�� �zere foto�raf makinas�n�n fla� �����na benzer bir kuvvetli ve farkl� dalga boylar�nda (550 nm den 1200nm ye kadar ) ���k elemanlar� ta��yan y�ksek enerjili bir ���k sistemidir. Lazerde ���k enerjisi tek bir dalga boyundan olu�maktad�r ve �izgisel bir do�rultuda yay�lmaktad�r.

Fla� lamba teknolojisi ile epilasyonun mekanizmas� lazer epilasyona benzer. Burada da y�ksek enerjili ���nlar deriye uygulanarak k�l k�k� h�cresi etraf�nda bulunan melanin taraf�ndan absorbe edilmesi sa�lan�r bu absorbsiyon s�ras�nda a���a ��kan �s� enerjisi k�l k�k� h�cresini tahrip eder. B�ylece �len k�l h�cresi yeni k�l �retemeyerek epilasyon sa�lanm�� olur.

Flash lamba epilasyon sistemi tedavide belli bir esneklik sa�larken uygulamay� yapan ki�inin pratik beceri ve tecr�be gereksinimini art�rmaktad�r.

Her nekadar baz� �retici firmalar bu sistemin lazerden daha �st�n oldu�unu ileri s�rseler de bilimsel �al��malar bunu desteklememektedir. Hangi sistemin daha iyi oldu�u hastadan hastaya de�i�mektedir. Baz� hastalar fla� lamba sitemine hi� yan�t vermezken bir ba�kas� �ok iyi yan�t verebilir.

Bilimsel �al��ma ve yay�nlar fla� lamba teknolojisiyle sa�lanan epilasyon ba�ar�s� ve yan etki profili lazer epilasyon sisteminde g�zlenen oranlarda oldu�unu kan�tlamaktad�r. �lk yap�lan bilimsel �al��malarda tek seans tedaviden 12 hafta sonra k�l say�s�nda % 50 -60 oran�nda azalma oldu�unu i�aret etmi�tir. Birden fazla seans uygulanan tedavilerde k�l orandaki azalma daha y�ksek oranlara ��karak son tedaviden 6 ay sonra yap�lan g�zlemlerde %75 e varan oranlarda k�l azalmas� oldu�u g�sterilmi�tir.

Fla� lamba sistemi ile epilasyon y�nteminde yan etkiler de lazer epilasyon sistemlerinde g�r�lenlere benzer nitelikte ve s�kl�kta olmaktad�r. Yani y�ksek doz ve uygun olmayan cilt rengine ( �rne�in esmer ciltlerde) sahip ki�ilerde daha s�k olmak �zere yan�kcilt �zerinde kabuklanma gibi komplikasyonlar nadir olarak olsa g�r�lebilmektedir.

Ayr�ca lazer epilasyondan farkl� olarak fla� lamba epilasyon sistemi ile bildirilmi� bir ba�ka komplikasyon ise paradoksal k�llanma denilen bir durumdur. Bu komplikasyon �zellikle hormonal bozuklu�a ba�l� k�llanma durumu olan hastalarda ve s�kl�kla y�z- boyun b�lgesinde g�r�lmektedir. Epilasyon uygulanan b�lgeye kom�u cilt b�lgesi �zerinde uyku durumda olan k�l h�creleri ���k ve �s�n�n etkisi ile aktif duruma ge�erek k�l �retmeye ba�lamakta b�ylece epilasyon uygulanan b�lgede k�llar azal�rken buraya kom�u b�lgelerde k�llanma da art�� meydana gelmektedir.

Moreno nun yapt��� bir �al��mada hormonal bozukluk nedeniyle y�z b�lgesinde k�llanma olan 49 hastaya yap�lan fla� lamba epilasyon uygulamas�ndan sonra yakla��k %10 olguda (5hasta) bu durum tesbit edildi�i bildirilmi�tir.

Kaynak : saglik.ruhum.gen.tr

Ilk Gece Korkusu Tedavisi

��yerinde Aids Tehlikesi

��yerinde Aids Tehlikesi

A�DS"e �al��t���m�z i�yerinde de yakalanabilir-miyiz? Bu soru bilin�li i�yeri sorumlular�n� d���nd�rmektedir. Ayn� zamanda i� arkada�lar�n� se�me konumunda olmayan i��ileri de d���nd�rmektedir. Salg�na kar�� duyulan korku i�yerindeki ya�am� zorla�t�rm��t�r. Bir homo�seks�el i�yerindeki �ef ve i��i temsilcileri tara�f�ndan kendisinden negatif sonu�lu antikor testi istenmesini �al��ma s�zle�mesine ayk�r� bularak M�nih �� Mahkemesi"ne ba�vurmu��tur.

Meslek gruplar� i�inde t�p mensuplar� d���nda A�DS tehdidi alt�nda olanlar olduk�a azd�r.

Mesle�im gere�i pek �ok insanla el s�k���yorum. A�DS y�z�nden davran���m� de�i�tirmem gerekir mi?

Hay�r. Ellerin temas� ile tehlike size ula�amaz. Terde bug�ne kadar vir�se rastlanamam��t�r. Vir�s deri yoluyla salg�lanmaz ve deri tema�s�yla da etken kana ula�amaz. Bu nedenle terli de olsa size dokunan el zararl� olamaz.

G�zellik uzman�y�m. M��terilerimin manik�rleri ya da cilt bak�m� ile u�ra��rken baz� k���k kanamalarla kar���la��yorum. A�DS tehlikesi ile kar�� kar��ya m�y�m?

Sizin cildinizde yara yoksa tehlikede de�ilsi�niz. Ellerinizde taze, kapanmam�� yara varsa eldiven kullanmal�s�n�z. Ellerinizde yara olma�sa bile kan elinize bula�t���nda etil alkol ya da klor i�eren bir dezenfeksiyon maddesi kullan�mal�s�n�z. Etkili dezenfeksiyon maddelerinin piyasadaki adlar�n� sa�l�k kurumlar� ve ecza�nelerden ��renebilirsiniz.

A�DS vir�s�n� alm�� ki�i otomatikman i�g�c�n� kaybetmi� kabul edil�mekte midir?

Hay�r. Vir�s ta��y�c� ki�i hastalanmad�k�a �a�l��mamas� i�in bir neden yoktur. Bu s�re on y�l yada daha uzun s�rebilir.

�� arkada��m t�kr�klerini sa�ar tarz�da konu�uyor. Tedirgin olmam gere�kir mi?

Hay�r. T�kr�k damlac�klar�n�n s��ramas� ile bula�ma s�z konusu olamaz. Yine bu ki�i ile �p��mek, yana��n�z� �pmesi de sorun te�kil etmeyecektir. AlDS"li bir i� arkada��ndan mik�robu alabilmenin yolu ayn�d�r: Bu ki�i ile ko�runmas�z cinsel ili�kide bulunmak ya da ortak enjekt�r kullanmak.

Birlikte kullan�lan telefon yoluyla bu vir�s bula�abilir mi?

Hay�r. Vir�s� ta��yan ki�i ile ayn� e�yalar�, te�lefon ahizesini kullanmak sorun yaratmaz. Ay�n� e�yalar� kullanmak temas yoluyla enfeksi�yonu, ayn� ahizeyi kullanmak damlac�k enfek�siyonunu do�urabilir. Bu bula�ma yollar� A�DS vir�s� i�in ge�erli de�ildir.

Tuvaletlerin temizli�inde g�revliyim. Kullan�lm�� prezervatiflerin ortadan kald�r�lmas� da benim g�revim. A�DS"in i�im esnas�nda bana bula��ma riski nedir?

Lastik eldiven kullan�yorsan�z tehlikede de�il�siniz. Eldiven kullanmayan tuvalet temizlik�ile�ri AlDS"den �ok d��k� yoluyla bula�abilecek di�er hastal�klara yakalanma tehlikesi ile kar�� kar��yad�rlar. Bu nedenle mutlaka eldiven kul�lan�lmal�d�r. Elde yara varsa eldiven kullan�m� zorunluluktur.

Hayvan sat��� yapt���m d�kkan�mda di�er maymun t�rlerinin yan�nda "ye��il maymun" denilen t�r� de bulun�durmaktay�m. Ben ya da m��terile�rimden biri s�z�n� etti�im hayvan ta�raf�ndan �s�r�l�rsak vir�s alma tehli�kesi var m�d�r?

Hay�r. Ba�lang��ta bu varsay�m A�DS ara�t�r�malar�nda b�y�k rol oynam�� ve olduk�a san�sasyon yaratm��t�. Ama kan�tlanamam��t�r. Yeni ara�t�rmalar bu maymun t�r�nde bulu�nan vir�s�n insanda imm�n yetersizli�ine ne�den olan hastal�k etkeni ile ayn� �zellikleri ta���mad���n� belirlemi�tir. Bu maymun t�r�nde bulunan vir�s retrovir�s ailesinin bir �yesidir. Almanya"da bu maymun t�r� taraf�ndan ���n�lan daha sonra teste tabii tutulan pek �ok Al�man vatanda��nda A�DS vir�s�ne rastlanamam��t�r.

M�dahalede bulundu�unuz m��teri�nizin cildinde akne veya ba�ka bo�zukluklar var. Bula�ma tehlikesi s�z konusu mu?

Evet. Sa�lam deri korunma g�revini yerine getirir. Elinizde taze yara, �atlak, �izik varsa �al��mamal�s�n�z. Buna ra�men �al��t�n�z ve kandan kana temas olu�tuysa yaray� alkol ya da klor i�eren bir dezenfeksiyon maddesi ile dezenfekte ediniz.

A�DS vir�s� ta��y�c�s� ya da hastas� olan bir ki�iye masaj uygulayan ma�s�r tehlikede midir?

Hay�r. Derinin deriye temas� bula�t�rma tehli�kesi ta��maz.

��lenleri kantinde yiyorum. Varsaya�l�m ki orada ta��y�c� bir ki�i yemek haz�rl�yor veya servis yap�yor. Tehli�kede miyim?

Hay�r, A�DS vir�s� g�dalar yoluyla v�cuda al�nmaz. Vir�s pi�irme i�in gereken y�ksek �s�ya dayanamaz. Salatadan, ekme�e so�uk yiyeceklerden, garson beceriksizce parma��n� taba�a dald�rsa bile endi�e etmeye gerek yok�tur. Vir�s kan ve sperm s�v�s� i�inde yuvalanmad�k�a �ok �abuk �lmektedir. Bu yolla al�nacak vir�s say�s� hastal���n bula�mas�na yet�meyecektir. Salata sosu i�indeki sirke de vir�s� zarara u�ratan bir maddedir.

Bu a��klamalar�n�z bardak, �atal, ka���k, b��ak i�in de ge�erli midir?

Evet.

K�� solunum yolu enfeksiyonlar�n�n artt��� bir mevsim. Pek �ok ki�i toplu ula��m ara�lar�nda aks�r�yor, �ks�r�yor. A�DS tehlikesi var m�?

Kesinlikle hay�r. Hap��rma, yani damlac�k en�feksiyonu yoluyla nezle, grip veya di�er solu�num yolu enfeksiyonu etkenleri bula�abilir. Ama A�DS etkeni bu yolla bula�amaz. A�DS bir damlac�k enfeksiyonu de�ildir.

Otelde odalar�n temizli�i ile g�revli hizmet�iyim. Sperm ya da kan lekeli �ar�aflar� da de�i�tirmekteyim. Nele�re dikkat etmem gerekir? Tehlikede miyim?

Hay�r. Deri temas� yoluyla etken v�cuda gire�mez. Cinsel ili�ki, ya da kanlar�n birbirine ka�r��mas� yoluyla mikrobu almak s�z konusudur. A�DS etkeni HIV insan v�cudu d���ndaki ortamda h�zla �lmektedir. Otel personeli ancak yatak tak�mlar� �zerinde bulunan taze kan ya�da sperm s�v�s�na a��k yara bulunan ellerle dokunurlarsa tehlikededirler. Bu a��klamalara kar��n yine de huzursuzsan�z eldiven kullan�mal�s�n�z.

��yerinde �ok kirleniyor ve du� al�mak zorunda kal�yorum. Ortak kulla�n�lan du� hastal��� bula�t�rabilir mi?

Hay�r. Terde bug�ne kadar A�DS etkenine rastlanamam��t�r. Suyla ak�p giden vir�s �a�bucak �l�r, �stelik A�DS etkeni sabun gibi te�mizlik maddelerine kar�� da olduk�a dayan�k�s�zd�r. Du�ta v�cut bol bas�n�l� bir suyla y�kand���ndan herhangi bir vir�s�n v�cuda giri� �ans� olamaz. Ama �rne�in bu yolla ayak mantar� kapmak hi� de g�� de�ildir.

Kap� kollar� bula�t�rma kayna�� ola�rak kabul edilmekte midir?

Hay�r. Ta��y�c� ki�ilerle ayn� e�yalara dokun�mak bula�ma tehlikesi do�urmaz.

Bir �l� var. Polis bilgi merkezi ki�inin homoseks�el �evreden oldu�unu, A�DS ��phesi ta��d���n� bildiriyor. B�yle b�r durumda g�revli polis ken�dini korumak i�in �zel tedbirler al�mal� m�d�r?

�l� ki�iye dokunmak s�z konusu de�ilse tehli�keden bahsedilemez. A�DS vir�s� hava yoluy�la ta��nan bir vir�s de�ildir. �l� kan ve sperm�le lekelenmi� durumda ise polisler �l�ye doku�nurlarken eldiven kullanmal�d�rlar.

Yabanc� bir �l�ye dokunmak zorunda kald���m�zda nas�l korunmal�y�z?

Yabanc� �l�lere mutlaka tek kullan�ml�k eldi�ven ile dokunulmal�d�r.

A�DS hastal���ndan �lenlere dokun�mak gerekirse daha ba�ka hangi �n�lemlere ba�vurmak gerekir?

Di�er �nlemler her eyalet sa�l�k bakanl���nca belirlenmi�tir. Bulundu�unuz yerdeki sa�l�k bakanl���na ait �rg�tlerden bilgi al�nabilir.

Gardiyan�m. Ta��y�c� bir tutuklu tara�f�ndan �s�r�lmaktan korkuyorum. B�y�le bir durumda hastal��� alabilirmiyim?

Kanamaya neden olacak bir �s�rma s�zkonusu olsa bile tehlike olduk�a azd�r. ��nk� t�kr�kte �ok az vir�s bulunur, ki�iyi enfekte etmeye yetmeyecek bir miktard�r bu. G�vencede ol�mak i�in yaray� derhal dezenfekte ediniz. Bu�g�ne kadar kesinlikle �s�rma yoluyla hastal���n bula�t��� bir vaka bildirilmemi�tir.

Hem�ire ve laborantlar s�rekli kanla u�ra�maktalar. A�DS tehlikesi bu ki��iler i�in b�y�k m�d�r?

Bu ki�iler sadece A�DS tehlikesi ile de�il, bula���c� karaci�er enfeksiyonlar�ndan B-Hepatit ve Non A Non B Hepatit tehlikesi ile de kar�� kar��yad�rlar. Bu hastal�klar da kan yoluyla bula��maktad�rlar.

Hem�ire ve laborantlar bula�ma teh�likesinden nas�l korunurlar?

Bu meslekte olanlar�n �ncelikle el bak�mlar�na �zen g�stermeleri, ellerinde y�rt�k, �izik ve di��er yaralar�n bulunmamas�na dikkat etmeleri gerekir. Enfekte kanla temas meydana geldi��inde A�DS etkeni bu yaralar arac�l���yla v�c�da girer. Kanamal� i�lemlerde mutlaka eldi�ven kullan�lmal�d�r. Kendilerine koruma ile ilgili verilen ayr�nt�l� talimatlar� uygulad�klar�nda bu ki�iler g�venliktedirler.

Bir doktor ya da hem�ire ta��y�c� ki��ide kullan�lm�� enjekt�r i�nesi ile yaraland�lar. Tehlike ne �l��dedir?

Her ne kadar Amerika ve Avrupa"da yap�lan ara�t�rmalar bu durumun korkuldu�u �l��de olmad���n� g�stermi�se de enfeksiyon tehlike�si elbette vard�r.
A�DS ta��y�c�s�na ait enjekt�r eline batan bini a�k�n doktor, hem�ire, hastabak�c�dan yedisi�ne mikrobun bula�t��� belirlenmi�tir. Bu yedi ki�i enjekt�rle tek bir kez de�il, birka� g�n i�inde birden fazla kez yaralanm��lard�r. ��le�rinden �ngiliz bir hem�irenin �yk�s� olduk�a trajiktir:
A�DS hastas�ndan kan �rne�i almakta olan hem�ire enjekt�r�n ucunun elini yaralamas�n�n verdi�i �a�k�nl�kla enjekt�rdeki mikroplu kan�n t�m�n� kendine ��r�ngalam��t�r.

Enfekte bir i�ne ile yaraland�m. Ne yapmam gerekli?

Derhal yaray� kanatmal� ve uygun dezenfeksiyon maddeleri ile dezenfekte etmelisiniz.

T�p personelinin g�rev esnas�nda al�d��� A�DS enfeksiyonu meslek hasta�l��� olarak kabul edilir mi?

Evet. Sa�l�k meslek sendikalar� bula�ma olay� mesle�in uygulanmas� esnas�nda meydana geldi�inde A�DS"i meslek hastal��� olarak ka�bul etmektedirler. �rne�in enfekte i�ne ile ya�ralanma.

B�yle bir durumla kar��la�t���n�zda derhal an�tikor testi yapt�rarak olay g�n�ne kadar enfek�siyonu almam�� oldu�unuzu belirletiniz ve der�hal durumdan sa�l�k meslek sendikan�z� ha�berdar ediniz.

Alt� hafta sonra antikor testini yineleterek, en�feksiyonu kan�tlayacak antikorlar�n olu�up olu�mad��� kontrol edilmelidir. Bu test negatif sonu� vermi�se olaydan �� ay ve alt� ay sonra da test yinelenmelidir. Ancak b�ylelikle bula��man�n s�zkonusu olup olmad��� kesinlik kaza�n�r.

A�DS hastas� evde bak�l�yor. Hasta�bak�c� tehlikede midir?

Y�kama, besleme, derece �l�me gibi normal el temas�n� gerektiren i�lerde hay�r. Hastabak�c�n�n kan almas� ya da i�ne yapmas� gerekiyor�sa, kulland��� i�ne ile kendini yaralamamaya �ok �zen g�stermesi gerekir. Daha titiz dav�ranmak isteyen ki�iler d�zenli olarak ellerini alkoll� dezenfeksiyon maddeleri veya Sagrotanla y�kayabilirler. Hasta otokontrol�n� yitir�mi� durumda ise, idrar yapma ve d��k�lamas�n� kontrol edemiyorsa bak�c� yatak tak�mlar�n� de�i�tirirken eldiven kullanmal�d�r.

Ebeyim. Do�um esnas�nda amnion s�v�s�, kan, d��k� gibi pek �ok v�cut salg�s� ile temastay�m. Kendimi nas�l korumal�y�m?

Her �artta eldiven kullanmal�s�n�z. Almanya"da hen�z olduk�a az AlDS"li hamile var. San Francisco"da ise durum bunun tersi. Orada ebe ve yard�mc� do�um personeli pozitif test sonucu ile do�umhaneye gelen anne aday� i�in �zel tedbirler almakta. Profes�r Moses Grossmann M�nih"te yap�lan bir kongrede bu do�um personelinin kendilerini a��z maskesi, eldiven ve kan s��ramas�n� �nlemek i�in g�z�l�k kullanarak koruduklar�n� anlatm��t�r.

Di� teknisyeniyim. Ta��y�c� bir ki�i�den al�nm�� �l��den haz�rlanan mo�del �zerinde �al���yorken tehlikede miyim?

�al��maya ba�lamadan �nce �l��y� suyla iyi�ce y�k�yorsan�z i�iniz rahat olabilir.

�lkyard�m eleman�y�m. S�k s�k sun"i solunum yapt�r�yorum. Kendimi nas�l koruyabilirim?

A��zdan a��za do�rudan sun"i solunum uygu�lanmamal�d�r. Kendi dudaklar�n�zla bayg�n ki��inin a�z� aras�nda steril bir pet, yoksa kendi mendilinizi koyunuz. B�ylelikle ta��y�c� ki�inin t�kr���n�n size temas�n� �nleyebilirsiniz. Tehlike olduk�a azal�r. Yaral� ki�inin a�z�ndan kan gelmedik�e, sun"i solunum yapt�rd��� i�in A�DS vir�s� alm�� ki�iye hen�z ratlanmam��t�r.

Suni solunum yapt�r�rken duda��mda s�yr�k veya �izik varsa tehlike artar m�?

Evet. �zellikle yaral�n�n a�z�ndan kan geliyor�sa, kandan kana bula�ma s�z konusu olabilir. Bu durumda do�rudan temas� �nlemek i�in solunum cihaz�ndan yararlan�lmal�d�r.